Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 199Ruimtelijke plannen

Ontwerpomgevingsvergunning herbouw van een woonhuis voor dubbele bewoning aan de Schaapsdrift 12 in Beek

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Kom Beek’, voor de herbouw van een woonhuis voor dubbele bewoning aan de Schaapsdrift 12 in Beek.

Het ontwerpafwijkingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 5 januari 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0316-291653. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.