Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2012, 19797Ruimtelijke plannen

Logo Waalre
Rectificatie ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Brabantiaterrein en omgeving, Waalre

Op woensdag 3 oktober 2012 hebben wij op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Brabantiaterrein en omgeving’ (planidentificatie-nummer NL.IMRO.0866.BP00160-0202) van 4 oktober tot en met 14 november 2012 ter inzage zou liggen en raadpleegbaar zou zijn via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Door technische problemen is het echter niet mogelijk geweest om het ontwerpbestemmingsplan tijdig op voornoemde website (www.ruimtelijkeplannen.nl) te plaatsen. Om deze reden ligt het ontwerpbestemmingsplan momenteel niet langer ter inzage. Om te voldoen aan alle wettelijke bepalingen zal later opnieuw een publicatie plaats vinden en zal het ontwerpbestemmingsplan alsnog ter inzage worden gelegd. Na deze bekendmaking zal de termijn van 6 weken, waarbinnen een ieder de mogelijkheid heeft een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij de gemeenteraad, opnieuw ingaan.

Waalre, 17 oktober 2012