Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2012, 19758Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 september 2012, nr. IENM/BSK-2012/180927, tot wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 in verband met opheffing van een snelvaargebied bij Den Helder

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 vervalt onderdeel d.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt

    (datum, nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

Onderhavig besluit strekt tot wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995. In dat besluit heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu als bevoegde autoriteit van de Rijkswateren, op grond van artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement vaarwegen of gedeelten daarvan aangewezen waarin een snelle motorboot sneller dan 20 kilometer per uur ten opzichte van het water mag varen.

In januari 2007 is de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee vastgesteld. Daarin is als ‘beslissing van wezenlijk belang’ opgenomen dat ‘het bestaande snelvaargebied bij Den Helder wordt gesloten’. Tot op heden is geen invulling gegeven aan deze beslissing. Met dit besluit wordt dit hersteld en zal het snelvaargebied bij Den Helder worden opgeheven.

Met inachtneming van de zogenoemde vaste verandermomenten zal met ingang van 1 januari 2013 het snelvaargebied bij Den Helder zijn opgeheven.

Dit besluit brengt geen lasten met zich voor burgers en bedrijfsleven, noch leidt dit besluit tot een verhoging van de uitvoeringslasten aangezien de handhaving hiervan zal worden gerealiseerd binnen de bestaande patrouilles van Rijkswaterstaat en de politie.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus