Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2012, 197Overig

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2011, nr. 2011-2000585717, tot aanwijzing van de instantie voor advies over ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets en artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011;

Besluit:

Met ingang van 1 januari 2012 wordt als instantie voor advies over de ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, aangewezen: Stichting Arbo Consult, gevestigd te Curaçao.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant en het Publicatieblad van Curaçao worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies.

TOELICHTING

De verzoeker die kan aantonen door een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, niet in staat te zijn een of meerdere onderdelen van de toets af te leggen, is ontheven. Als de verzoeker door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, niet in staat is onderdeel 1 te maken, zal in de meeste gevallen door dezelfde medische belemmering ook niet de delen 2 en 3 kunnen worden afgelegd. Een volledige ontheffing van de naturalisatietoets is dan op zijn plaats. Verzoeker bezit alsdan een advies dat is afgegeven door de op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 aangewezen instantie.

Op grond van artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets en artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 wijs ik door middel van dit besluit de Stichting Arbo Consult, gevestigd te Curaçao, met ingang van 1 januari 2012, aan als de adviesinstantie. De aanwijzing is gedaan op verzoek van en met inachtneming van het advies van de Gouverneur.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies.