Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 1958Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning Bergseweg 28 te Vreeland

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de ontwerpomgevingsvergunning Bergseweg 28 te Vreeland met ingang van vrijdag

3 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

Initiatiefnemer wil op de locatie Bergseweg 28 te Vreeland 558 m2 van de bestaande bebouwing gaan gebruiken als automuseum. Het geldende bestemmingsplan staat dit gebruik niet toe. Om dit voornemen mogelijk te maken, wordt de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor op 22 november 2011 door de gemeenteraad is besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Inzien

U kunt de ontwerpomgevingsvergunning vanaf vrijdag 3 februari 2012 gedurende zes weken alleen bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen inzien. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBBergseweg28VLD-OW01) vanaf vrijdag

3 februari 2012 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.stichtsevecht.nl.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 3 februari 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met mevrouw A. Havermans (0346-254000).