Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 19567Vergunningen

Logo Uden
Omgevingsvergunning Liessentstraat 10 te Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning heeft verleend voor het veranderen van een bakkerij op het adres Liessentstraat 10, 5405 AG te Uden (zaak 52209) (bekendmaking besluit 25/09/2012).

De vergunning kan tijdens openingstijden worden ingezien in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

Indienen beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Inwerkingtreding besluit

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Wanneer een belanghebbende van mening is dat een besluit niet in werking mag treden, gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te

’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Uden, 25 september 2012

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris mr. J.M. Smarius

de burgemeester drs. H.A.G. Hellegers