Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2012, 1955Ruimtelijke plannen

Projectbesluit ‘Sporthal’ te Langerak

Overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), geven burgemeester en wethouders van de gemeente Liesveld kennis van de voorbereiding van het projectbesluit voor de sporthal ter plaatse van het toekomstige Woonleefhart te Langerak.

Het projectbesluit maakt de bouw van een nieuwe sporthal ten behoeve van de huisvesting van onder meer de tafeltennisvereniging en korfbalvereniging juridisch planologisch mogelijk. De sporthal maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Woonleefhart, bestaande uit een brede school, detailhandel en appartementen. Voor de ontwikkeling van het Woonleefhart is een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarin de sporthal is geïntegreerd.

Het plan zal in het kader van de voorbereiding worden voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Zij worden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over ons voornemen. Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er geen gelegenheid wordt gegeven tot inspraak.

Te zijner tijd zal het ontwerpprojectbesluit ter inzage worden gelegd. Tijdens de ter inzage ligging bestaat voor een ieder de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Hieraf zal vooraf kennis worden gegeven in Het Kontakt, de Staatscourant en op deze website.