Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 19546Vergunningen

Logo Rheden
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Churchillplein te Velp; gemeente Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

  • Churchillplein 75, 76, 79, 80, 83, 84, 87 en 88 te Velp: doorvoeren van een koperswijziging

  • 8 appartementen.

Het betreft het realiseren van deels open gevels bij acht appartementen gelegen op de onderste vier bouwlagen van het pand gericht aan de President Kennedylaan en planologisch strijdig gebruik.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;

  • het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Wij hebben besloten de vergunning te verlenen voor bovenstaande activiteiten.

Voor deze aanvraag is toepassing gegeven aan een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° van de Wabo. Volgens artikel 6.5, lid 1, van het Bor is voor de toepassing van het projectafwijkingsbesluit een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad. Op 4 september 2012 heeft de gemeenteraad van Rheden een verklaring van geen bedenking afgegeven voor dit project.

Procedure en zienswijzen

Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Daarom heeft er vanaf 17 mei 2012 een ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het besluit ongewijzigd is vastgesteld. De omgevingsvergunning bevat een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo.

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 september 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg. Indien u de stukken wenst in te zien, wordt u verzocht om vooraf contact op te nemen met de afdeling Inwonerszaken. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer: (026) 49 76 911.

De verleende omgevingsvergunning is ook in elektronische vorm op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf de datum van terinzagelegging gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij de rechtbank van Arnhem (Rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM). Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank (Rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM).

De Steeg, 26 september 2012