Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 18950Ruimtelijke plannen

Logo Rheden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73–75’; Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Midden, locatie Hoofdstraat 73-75' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het mogelijk om een commerciële ruimte (winkel) met bovenwoningen te realiseren. Het perceel krijgt net zoals andere percelen langs de Hoofdstraat een ruimere bestemming (Centrum).

Zij kunnen van 21 september tot en met 1 november 2012 worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg en in het Servicecentrum aan Den Heuvel 32 te Velp.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm

raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVM7-0003.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting opgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bestemming Centrum mogelijk. Binnen deze bestemming zijn in dit plan op de verdiepingen ten hoogste 6 woningen toegelaten.

Deze locatie ligt binnen de zones van wegen. Wat wegverkeerslawaai betreft streeft de Wet geluidhinder, voor geluidsgevoelige bestemmingen die liggen in de zone van de weg, naar een geluidbelasting van 48 dB. Er kan tot maximaal 63 dB een zogenaamde hogere grenswaarde worden vastgesteld.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de streefwaarde van wegverkeerslawaai wordt overschreden. In verband met de overschrijding van de streefwaarde kunnen burgemeester en wethouders een zogenaamde hogere grenswaarde vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarde vast te stellen.

Inzage van stukken

De ontwerpbeschikking ligt met de bijbehorende stukken van 21 september tot en met 1 november 2012 ter inzage bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis in De Steeg en in het servicecentrum in Velp.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de heer P. Zweers, afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 441. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Beroep

In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerpbeschikking, te zijner tijd beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

De Steeg, 19 september 2012