Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 18884Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Bestemmingsplan eerste partiële herziening uitwerkingsplan Velmolen Buiten, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 20 september 2012 gedurende 6 weken, dus tot en met woensdag 31 oktober 2012, de 1e partiële herziening van het uitwerkingsplan Velmolen Buiten in ontwerp ter inzage ligt.

Op 7 december 2010 is het uitwerkings- en wijzigingsplan Velmolen Buiten vastgesteld.

Dit uitwerkingsplan is opgesteld aan de hand van de verkaveling van het gebied en de tot dan toe bekende woningontwerpen. Een zestal vrijstaande woningen bleek ondanks zorgvuldig marktonderzoek in de huidige –snel veranderende- woningmarkt onverkoopbaar. In de nieuwe situatie worden 12 halfvrijstaande woningen geprojecteerd. Door deze ingreep zijn de woningtypen in de huidige woningmarkt meer conform. Deze herontwikkeling past niet meer binnen de mogelijkheden die het uitwerkings- en wijzigingsplan biedt. Artikel 3.6, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een wijzigings- of een uitwerkingsplan zolang de bestemming nog niet is verwezenlijkt, kan worden vervangen door een nieuwe wijziging of uitwerking. Van deze mogelijkheid wordt door middel van deze partiële herziening gebruikt gemaakt en wordt een nieuw planologisch-juridisch kader voor de realisatie van dit gedeelte van het woongebied gegeven.

Het ontwerp ligt ter inzage tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur en op donderdag van 08.30 tot 19.30 uur ter inzage bij de centrale balie van de dienst Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl., onder Wonen en leven/projecten en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot en met 31 oktober 2012 kunnen belanghebbende, naar keuze mondeling of schriftelijk, met het naar voren brengen van een zienswijze reageren op de partiële herziening. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden, postbus 83, 5400 AB Uden. Een mondelinge zienswijze kunt u kenbaar maken bij de publieksbalie; deze reactie wordt schriftelijk vastgelegd.