Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WinterswijkStaatscourant 2012, 18809Overig

Logo Winterswijk
Bekendmaking beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage voor de locatie Waliënseweg 42 in Winterswijk Huppel, Winterswijk

Voor een locatie aan de Waliënseweg 42 in Winterswijk Huppel is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, bestemd voor onder andere het houden van 383 melkkoeien en 255 stuks jongvee. Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons gebleken dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden zijn die een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen van 12-09-2012 Tot en met 16-10-2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25. De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van een procedure ter voorbereiding op een procedure voor een omgevingsvergunning. Op basis artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staan de aanmeldingsnotitie en het besluit hierop niet open voor bezwaar of beroep tenzij belanghebbenden rechtstreeks in hun belang getroffen worden. Indien u het niet eens bent met de aanmeldingsnotitie of het besluit hierop, dan heeft u tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning de mogelijkheid om zienswijze hiertegen in te dienen.

Winterswijk, 12 september 2012

Burgemeester en wethouders