Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2012, 18565Vergunningen

Logo Losser
Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 134 te Losser

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om een omgevingsvergunning te verlenen;

  • Het bouwen van een dagactiviteitencentrum/zwembad de Kikker op het perceel Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser

  • Het bouwen van een dagactiviteitencentrum op het perceel Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser

Deze aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 september 2012 tot en met dinsdag 30 oktober 2012 voor zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerp ter inzage is gelegd.

Alleen belanghebbenden die tijdig (schriftelijk of mondeling) zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de rechtbank in Almelo, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel dat de besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Indien u nadere informatie wenst of mondeling zienswijzen wilt indien, kunt u een afspraak maken met de afdeling VH. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377436.