Logo Zuid-Holland
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en diverse uitvoeringsbesluiten Dijkversterking Krimpen

Onderwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bij besluit van 6 augustus 2012 goedkeuring verleend aan het projectplan Dijkversterking Krimpen, zoals op 28 maart 2012 is vastgesteld door de VV van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De dijkversterking heeft betrekking op één dijktraject gelegen in Krimpen a/d IJssel (ter hoogte van de Lekdijk) en vijf dijktrajecten gelegen in Krimpen a/d Lek.

Procedure

GS van Zuid-Holland zijn op grond van de artikelen 5.8 en 5.12 van de Waterwet belast met de gecoördineerde voorbereiding, waaronder gelijktijdige terinzagelegging, van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan Dijkversterking Krimpen. Het gaat hierbij om de volgende besluiten:

 • Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Dienst Regelingen);

 • Omgevingsvergunningen door de gemeenten Nederlek en Krimpen a/d IJssel;

 • Ontgrondingvergunning door de provincie Zuid-Holland.

Het ontwerpprojectplan en de ontwerpuitvoeringsbesluiten met relevante stukken hebben van 13 december 2011 tot en met 23 januari 2012 ter inzage gelegen. Mede naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen zijn het projectplan van het hoogheemraadschap en daarmee ook de uitvoeringsbesluiten gewijzigd vastgesteld.

Inzage

Vanaf 6 september 2012 tot en met 17 oktober 2012 liggen het provinciale goedkeuringsbesluit, het door het waterschap vastgestelde projectplan en bijbehorende MER, het vaststellingsbesluit van het waterschap en de (uitvoerings)besluiten van de verschillende overheidsinstanties met relevante stukken, ter inzage bij:

 • Gemeentehuis van de gemeente Nederlek, Burgemeester van der Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (tel. 0180-667777);

 • Raadhuis van de gemeente Krimpen a/d IJssel, bij het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2 te Krimpen a/d IJssel, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur (tel. 140180 of 0180-540655);

 • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855);

 • Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, team Natuur, tijdens kantooruren, Juliana van Stolberglaan 148 te Den Haag (tel. 070-3786693);

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, tijdens kantooruren, Maasboulevard 123 te Rotterdam (tel. 010-4537200).

Beroep

Beroep kan van 7 september 2012 tot en met 18 oktober 2012 door belanghebbenden worden ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten, wanneer:

 • zij tijdens de terinzagelegging van ontwerpprojectplan en ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend;

 • zij redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen;

 • zij het oneens zijn met de wijzigingen die bij vaststelling van het projectplan of de uitvoeringsbesluiten zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpplan/de ontwerpbesluiten.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan en de uitvoeringsbesluiten vallen onder de Crisis- en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Diegene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over deze terinzagelegging kunt u zich wenden tot de heer J. Vessies, tel. 070- 441 7331 of mevrouw O. Bongers, tel. 070 - 441 7658 van de provincie Zuid-Holland.

Deze bekendmaking staat ook op www.zuid-holland.nl, www.krimpenaandenijssel.nl, www.nederlek.nl, www.schielandendekrimpenerwaard.nl, www.dijkversterkingkrimpen.nl en www.officielebekendmakingen.nl

Naar boven