Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 18269Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Vesting, Hellevoetsluis

In onze vergadering van 28 augustus 2012 hebben wij ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan “De Vesting”.

Het plangebied beslaat de historische Vesting van Hellevoetsluis. De plangrenzen worden gevormd door de begrenzing van de vesting in de vorm van de vestingwallen en -grachten. Het plangebied komt grotendeels overeen met het als beschermd stadsgezicht aangewezen gebied.

Het voorontwerpbestemmingsplan “De Vesting” heeft vanaf 4 november 2011 tot en met 15 december 2011 voor een ieder ter inzage gelegen en is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. De beantwoording van de ingediende reacties is opgenomen de “Nota van beantwoording wettelijk vooroverleg en inspraakreacties”. Deze nota is opgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan “De Vesting”.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vesting’ ligt vanaf 7 september t/m 18 oktober 2012 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van “zienswijzen OBP De Vesting”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw A. van Batenburg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis: 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.