Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 18139Besluiten van algemene strekking

Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis (Stcrt. 2012, 18139, van 5 september 2012)

In de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis, op 5 september 2012 gepubliceerd in Staatscourant 2012, 18139, is helaas een fout geslopen.

In bijlage 1, onderdeel Examenstof moeten de volgende zinnen cursief gelezen worden.

Bij domein A, onderdeel 3, tweede gedachtestreepje:

  • uitleggen dat de indeling in perioden en tijdvakken een westers perspectief op de geschiedenis vertegenwoordigt en wat de beperkingen en bezwaren daarvan kunnen zijn.

Bij domein A, onderdeel 4, derde en vierde gedachtestreepje:

  • - verschillende soorten historische verandering onderscheiden;

  • - door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kortere duur onderkennen hoe elementen afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig in één tijdvak kunnen manifesteren (de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige).

Bij domein A, onderdeel 5, eerste gedachtestreepje, de zinsnede:

  • en een daarop aansluitende hypothese

Bij domein B, onderdeel 8, vierde gedachtestreepje:

  • uitleggen dat de betekenis die aan tijdvakken wordt toegekend mede afhangt van de tijd, plaats en omstandigheden waarin mensen zich met het verleden bezighouden.

Bij domein D, onderdeel 10, tweede gedachtestreepje:

  • - belangrijke denkers noemen en hun opvattingen over de relatie tussen staat en onderdanen;

Dit is van belang, omdat, zoals op pagina 2 te lezen is, de cursieve onderdelen van de verschillende domeinen alleen voor het examenprogramma vwo gelden (en dus niet voor het examenprogramma havo).