Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2012, 18023Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Ontwerp bestemmingsplan: ‘Benedenweg 212a en 220 te Sint Pancras’, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 4 september 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen, de ontwerpbestemmingsplannen:

  • “Benedenweg 212a te Sint Pancras”;

  • “Benedenweg 220 te Sint Pancras”.

In beide bestemmingsplannen wordt de bouw van een woning planologisch mogelijk gemaakt. Beide bestemmingsplan zijn gedeeltelijke herzieningen van het bestemmingsplan Dorp 1978, zoals dat op 12 oktober 1981 door de gemeenteraad is vastgesteld en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 december 1982. In dit plan is de bouw van een woning op de bestemming agrarische doeleinden en buiten het bouwvlak niet toegestaan.

De plannen met bijbehorende stukken liggen tijdens openingsuren in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude ter inzage. Tevens liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage in de openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude, het Behouden Huys Oudkarspel, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras. Ook zijn de ontwerpbestemmingsplannen te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (leven in Langedijk - bouwen - bestemmingsplannen) of www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0416.BPSP2012herz001-on01 en NL.IMRO.0416.BPSP2012herz002-on01).

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzage termijn contact op te nemen met de afdeling Beleid en Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 3 september 2012

Burgemeester en wethouders van Langedijk