Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2012, 18022Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Bestemmingsplan Oxhoofdpad in Broek op Langedijk, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken bekend dat op 12 juni 2012 het “Bestemmingsplan Oxhoofdpad in Broek op Langedijk” gewijzigd is vastgesteld.

In het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een deel van de gronden langs het Oxhoofdpad te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling is onder andere de bouw van negen woningen voorzien. Door middel van het vastgestelde bestemmingsplan wordt de ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen:

  • Dorpstraat Zuid 1975, zoals dat op 13 mei 1976 door de gemeenteraad is vastgesteld en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 12 april 1977;

  • Landelijk Gebied 1971, Partiele herziening, Uitwerking Bijzondere Woonvormen, zoals dat op 11 februari 1986 door de gemeenteraad is vastgesteld en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 juni 1986.

Wijzigingen

Het plan is ten opzichte van het ontwerpplan aangepast op de volgende punten:

  • toevoegen voetpad in paragraaf ‘ functionele karakteristiek’ (zienswijze 1b);

  • aanpassen bouwvlakken (zienswijze 1 k + ambtshalve opmerking);

  • aangeven gevellijnen ter plaatse van bestemming W-V2 (zienswijze 4a);

  • toevoegen bouwvlak ter plaatse van het perceel naast Oxhoofdpad 5;

  • schrappen zin in de toelichting, paragraaf 6.3: “Deze aanduiding is er op gericht de aanleg van een openbaar toegankelijk pad mogelijk te maken.”

Inzage

Bovengenoemd bestemmingsplan ligt vanaf 4 september 2012 gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Tevens ligt het plan ter inzage in de openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude, het Behouden Huys Oudkarspel, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras. Ook is het plan te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (leven in Langedijk - bouwen - bestemmingsplannen) en www.ruimtelijkeplannen.nl ” (IMRO NL.IMRO.0416.BPBOLOX2009-va01).De terinzagelegging vindt nu pas plaats omdat wij dergelijke plannen niet tijdens de zomervakantie willen laten plaatsvinden.

Beroep

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpplan;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

een zienswijze tegen het ontwerp-uitwerkingsplan in te dienen.

Tevens kan door degene die beroep heeft ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Tegen het beeldkwaliteitsplan dat reeds ter inzage heeft gelegen staat geen beroep open.

Langedijk, 3 september 2012

Burgemeester en wethouders van Langedijk.