Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2012, nr. VGP 3100973, houdende wijziging van de Warenwetregeling handelsbenamingen vis inzake de Amerikaanse grote mantelschelp

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 9a van het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage van de Warenwetregeling handelsbenamingen vis wordt na handelsbenaming 20.1. en bijbehorende vermeldingen ingevoegd:

  • 20.2 Placopecten magellanicus Amerikaanse grote mantelschelp.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

Op 20 maart 1999 is gepubliceerd verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG 2000, L 17), verder te noemen: verordening (EG) 104/2000.

Krachtens artikel 4, tweede lid, van verordening (EG) 104/2000, dienden de lidstaten van de Europese Unie de lijst met op hun grondgebied toegestane handelsbenamingen voor vis, schaal- en schelpdieren vast te stellen. De Nederlandse lijst is sinds 1 januari 2006 opgenomen in de Warenwetregeling handelsbenamingen vis.

Een Belgisch bedrijf heeft te kennen gegeven in Nederland de Placopecten magellanicus te willen verhandelen. Dit schelpdier wordt reeds verhandeld in andere lidstaten van de Europese Unie, maar stond nog niet op de Nederlandse lijst met toegestane handelsbenamingen. In Nederland kenden wij tot de inwerkingtreding van deze regeling alleen de Pecten maximus (Sint-Jacobsschelp). Bij deze regeling wordt de Placopecten magellanicus toegevoegd aan de Nederlandse lijst, met als toegelaten benaming Amerikaanse grote mantelschelp. Met deze benaming is verwarring met de Sint-Jacobsschelp uitgesloten.

In overeenstemming met de vaste verandermomenten van regelgeving is deze regeling met ingang van 1 april 2012 in werking getreden.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven, en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

Naar boven