Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2012, 17952Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 28 augustus 2012, nr. minbuza-2012.19304, houdende wijziging van Sanctieregeling Somalië 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EG) nr. 642/2012 van de Raad van de Europese Unie van 16 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië (Pb EG L187);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Sanctieregeling Somalië 2003 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘artikelen 1, 2 en 3 bis’ vervangen door: artikelen 1, 2, 3 bis en 3 ter, eerste lid,.

2. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:

  • 4. Het verbod te handelen in strijd met artikel 3 ter, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 147/2003 is niet van toepassing in geval artikel 3 ter, derde lid, van de verordening van toepassing is.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal.

TOELICHTING

Algemeen

De beperkende maatregelen jegens Somalië bestaan o.a. uit visumrestricties, bevriezingsmaatregelen en een wapenembargo.

Verordening (EU) nr. 642/2012 breidt de handelsrestricties uit overeenkomstig Resolutie 2036 (2012) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De uitbreiding betreft een verbod op de invoer van houtskool afkomstig of uitgevoerd uit Somalië. Eveneens is het verboden om houtskool uit Somalië te vervoeren dan wel de houtskool te financieren of te verzekeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal.