Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2012, 17884Ruimtelijke plannen

Logo Rozendaal
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder (Wgh) ten behoeve van 39 woningen in verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal zijn voornemens in verband met de herziening van het bestemmingsplan op de voormalige voetbalvelden op de Del 6 en het terrein van het voormalig Squash- en tennispark Rozendaal op de Del 10, voor 39 woningen, welke zijn gelegen in het plangebied, een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, vast te stellen. In het kader van de herziening van het bestemmingsplan is in opdracht van de gemeente een akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai uitgevoerd door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. (Rapport V.2011.0284.00.R002, Bestemmingsplan De Del te Rozendaal, Akoestisch onderzoek wegverkeer).

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals aangegeven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt voor een termijn van zes weken met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026-384 36 62.

Toelichting

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 48 dB, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en onder voorwaarden, hogere waarden toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.

Conclusie akoestisch onderzoek

DGMR heeft akoestisch onderzoek verricht om de geluidsbelasting voor de nieuw te bouwen woningen te bepalen. Bij deze berekening is er rekening mee gehouden dat over een lengte van 372 meter een geluidswerende voorziening van 7 meter hoogte is gerealiseerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat voor 39 nieuwe woningen sprake is van een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de woningen. Deze hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces, waarbij ook de mogelijke maatregelen worden aangegeven om de geluidbelasting op de gevels van de verschillende woningen terug te brengen. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in het conceptbesluit hogere grenswaarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek. Deze genoemde documenten liggen beide ter inzage.