Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2012, 17881Ruimtelijke plannen

Logo Rozendaal
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 31 augustus 2012, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan De Del.

Plangebied

Het plangebied omvat de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het terrein van het voormalige squash- en tennispark Rozendaal aan de Del 10.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied de bouw van maximaal 68 woningen mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien of raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ook in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website (www.ruimtelijkeplannnen.nl):

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0277.BPkom2012001-0001

De bronbestanden kunt u langs elektronische weg verkrijgen:

http://www.newgovernment.nl/rozendaal/productieomgeving/NL.IMRO.0277.BPkom2012001-0001

Tevens is het plan en de daarop betrekking hebbende stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website: www.rozendaal.nl

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de Raad van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 - 384 36 62.

Informatieavond

Op dinsdag 18 september 2012 is er tussen 19:00 uur en 21:00 uur een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan in het gemeentehuis. Op deze inloopavond kunt u kennis nemen van het plan en hierover eventuele vragen stellen.

Tijdens deze inloopavond kunt u tevens kennis nemen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan de Del.