Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 17647Ruimtelijke plannen

Logo Someren
Ontwerp bestemmingsplan ‘Boerenkamplaan tussen 91 en 93’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden, Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan tussen 91 en 93” ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan tussen 91 en 93” biedt de juridisch-planologische grondslag voor het realiseren van een Ruimte voor Ruimtewoning. Het plangebied ligt tussen de bestaande woningen Boerenkamplaan 91 en 93. Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Someren, sectie H, nummer 3782. Momenteel is het perceel in gebruik als tuin en is er geen bebouwing aanwezig.

Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Someren maken tevens bekend dat zij voornemens zijn om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor noordwestelijke gevel (rekenpunt W2) en zuidoostelijke gevel (rekenpunt W5) van de nieuw te bouwen woning. De geluidbelasting op deze gevels, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai van de Boerenkamplaan, is meer dan de voorkeursgrenswaarde maar niet meer dan de maximaal onthefbare waarde.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan samen met de onderliggende stukken vanaf donderdag 30 augustus 2012 gedurende zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1 in Someren.

Gelijktijdig ligt ook het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder samen met het onderliggende akoestisch onderzoek ter inzage.

Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het ontwerpbesluit, ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan plus bijlagen ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder het tabblad bestemmingsplannen kan de naam van het plan worden ingevoerd en komt het plan naar voren) en via de gemeentelijke website.

Indienen zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan door een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Someren naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degene die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM (tel. 0493-494888).

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling VROM (0493- 494888).

Someren, 29 augustus 2012