Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 17482Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 augustus 2012, nr. WJZ/12098776, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 61, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 7c, tweede lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009 wordt ‘binnen 5 jaar’ vervangen door: binnen 6 jaar.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 augustus 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009. Op basis van artikel 7a van deze regeling is SDE-subsidie verstrekt ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op land en in water. De realisatie van de windparken heeft enige vertraging opgelopen vanwege de doorlooptijd van beroeps- en staatssteunprocedures. Daarom wordt de termijn voor het in gebruik nemen van de windmolens verlengd.

De regeling treedt op 1 oktober 2012 in werking. Hiermee is het moment van inwerkingtreding in overeenstemming met de uitgangspunten van de vaste verandermomenten. Echter, publicatie vind korter dan twee maanden voor inwerkingtreding plaats. Dit is gerechtvaardigd omdat afwijking in het belang is van de betrokken bedrijven en ondernemingen en deze ondernemingen op de hoogte zijn van deze wijziging.

Voorgestelde wijziging levert geen wijziging in de administratieve lasten op. Kenmerkend voor subsidie op grond van deze regeling is dat er voor een lange periode subsidie wordt verleend. Een producent doet eenmaal een subsidieaanvraag en ontvangt vervolgens voor vele jaren subsidie. De administratieve lasten concentreren zich in het jaar van aanvraag van de subsidie.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.