Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2012, 17476Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 augustus 2012, kenmerk 291816, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie ILT-IOD 2012)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering,

Besluit,

Artikel 1

De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de ILT-IOD van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die

  • a. de functie vervullen van coördinerend specialistisch inspecteur, senior inspecteur of inspecteur en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 6

Het Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie ILT-IOD 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, M. Jongeneel-van Amerongen hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie, Postbus 20301, 2500 EH ’s-Gravenhage. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

TOELICHTING

De ILT/IOD maakt deel uit van de Inspectie Leefomgeving en Transport die op haar beurt onderdeel is van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). In de bestrijding van milieucriminaliteit vervult de ILT/IOD een essentiële rol. Onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) worden betekenisvolle opsporingsonderzoeken uitgevoerd. De ILT/IOD richt zich op criminele misstanden waarbij zonder ingrijpen van de overheid uiteindelijk onherstelbare schade ontstaat aan mens, milieu en maatschappij.

Tot 1 januari 2012 werden deze werkzaamheden uitgevoerd door de VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD), als bijzondere opsporingsdienst op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. De ILT-IOD is derhalve de opvolger van de VROM-IOD.

Net als bij de VROM-IOD, acht ik het noodzakelijk dat de ILT-IOD beschikt over hulpofficieren van justitie, teneinde de bijzondere opsporingstaak zelfstandig, effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. In dit besluit worden de medewerkers die de functie vervullen van Coördinerend specialistisch inspecteur, senior inspecteur of inspecteur bij de ILT-IOD aangewezen als hulpofficier van justitie.

De grondslag voor het onderhavige besluit wordt gevormd door het artikel 154, aanhef, en onder d, van het Wetboek van Strafvordering. Op een nader te bepalen tijdstip zal voornoemd artikel worden vervangen door artikel 146a, aanhef, en onder d, van het Wetboek van Strafvordering.

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, M. Jongeneel-van Amerongen hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken