Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 165Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Kilder, Sportveld’

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2011 het bestemmingsplan ‘Kilder, Sportveld’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet de realisatie van maximaal 35 woningen. Deze woningen zijn beoogd ter plaatse van het trainingsveld van voetbalvereniging S.V. Kilder, in het zuidwesten van Kilder. Ten behoeve van deze woningbouwontwikkeling dient het trainingsveld van de plaatselijke voetbalvereniging te worden verplaatst, ten westen van het bestaande sportpark. Hier zijn momenteel agrarische gronden gelegen. Dit bestemmingsplan maakt deze twee ontwikkelingen mogelijk.

Het plan ligt met ingang van 5 januari 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens via www.montferland.info te raadplegen. Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Didam, 3 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.