Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 16347Convenanten

CONVENANT VSV 2012–2015 WEST-BRABANT

Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMC-contactgemeente van de RMC-regio West-Brabant en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in de studiejaren 2012–2013 tot en met 2014–2015

Partijen:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, handelende als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: de minister.

De contactgemeente van de RMC-regio West-Brabant, te dezen vertegenwoordigd door mevr. S. Boelema, wethouder van de gemeente Breda, hierna te noemen: de RMC-contactgemeente.

Stichting ROC West-Brabant (ROC West-Brabant, AOC West-Brabant Prinsentuin, Markiezaat College vmbo, Prisma College, Stedelijk Gymnasium Breda), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. R. Franken.

SG De Rooi Pannen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.T.A.M. Vinck.

Stichting Mgr Frencken (Mgr Frencken College), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.C.H.M. van de Nouweland.

Ons Middelbaar Onderwijs (Munnikenheide College, OMO Scholengroep Tongerlo, Scholengemeenschap Roncalli, RK SGM Möllerlyceum), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. T.G.W. Frankemölle.

De Nassau Scholengemeenschap, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Martinot.

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (RK Gymnasium Juvenaat H. Hart, Newmancollege, Onze Lieve Vrouwelyceum, SGM Breda voor Katholiek VO), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Baselmans.

Dongemond College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G. Steenbakker.

Sint Oelbert Gymnasium, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. Blom-Postma.

Jan Tinbergen College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.Ch. van Wettum.

KSE Etten-Leur, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.A.J.M. van Heusden.

Altena College Chr SGM, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G. van der Beek.

Orion College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Schipperen.

ROC da Vinci College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Hoefeijzers.

Stichting Markland College (Markland College Oudenbosch, Markland College Zevenbergen), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.W.P. Snoeijs.

CS De Hoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G. Smits.

ROC Zeeland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. van Meerkerk.

SGM ’t Rijks, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door L.C.M. de Rond.

Willem van Oranje College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door L. van Duijn.

Overwegende dat:

 • Nederland in 2016 het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters gereduceerd wil hebben tot maximaal 25.000,

 • deze doelstelling is aangekondigd in het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’,

 • het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het studiejaar 2009–2010 nog 39.900 bedroeg,

 • vanaf studiejaar 2012–2013 gewerkt zal gaan worden met een aangescherpte meetsystematiek waardoor bovengenoemd aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters lager uit zal vallen,

 • rekening houdend met deze aangescherpte meetsystematiek, op basis van het basisregister onderwijs de komende jaren nog een reductie van ongeveer 11.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in de leeftijdscategorie 12 tot 23 jaar moet plaatsvinden om de landelijke doelstelling in het kalenderjaar 2016 te behalen,

 • het beleid van de minister erop is gericht dat onderwijsinstellingen en gemeenten datgene doen wat in hun vermogen ligt om voortijdige schooluitval te voorkómen,

 • de vsv-convenanten 2008–2011 die tussen het ministerie van OCW, onderwijsinstellingen en de RMC-contactgemeenten van 39 RMC-regio’s zijn gesloten inzake het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, overwegend succesvol zijn verlopen,

 • het wenselijk is de opbrengst van deze convenanten voort te zetten met een landelijke, meerjarige aanpak tot en met het studiejaar 2014–2015,

 • de minister twee ministeriële regelingen tot stand heeft gebracht op grond waarvan subsidie wordt verleend aan onderwijsinstellingen in RMC-regio’s om de doelstelling inzake het reduceren van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tot maximaal 25.000 in het kalenderjaar 2016 te realiseren,

 • de minister informatieproducten heeft ontwikkeld om de voortgang op zowel landelijk niveau als instellingsniveau te monitoren,

 • het convenant het draagvlak voor de vsv-aanpak op regionaal niveau bij de RMC-contactgemeente en onderwijsinstellingen op het gebied van voortijdig schoolverlaten onderstreept,

 • zowel in de Wet op het voortgezet onderwijs als de Wet educatie en beroepsonderwijs wettelijke voorschriften zijn opgenomen over het voortijdig schoolverlaten. Op grond hiervan zijn gemeenten belast met de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten,

 • gemeenten binnen bij ministeriële regeling vastgestelde regio’s samenwerken ter vervulling van hun taken op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Dat de gemeentebesturen in een RMC-regio uit hun midden een RMC-contactgemeente aanwijzen die coördinerende taken vervult met het oog op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten,

 • de RMC-contactgemeente, op grond van de wettelijke voorschriften, met het oog op het voorkómen en bestrijden van voortijdige schooluitval binnen de RMC-regio afspraken maakt met onderwijsinstellingen en andere organisaties over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkómen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten,

 • het bevoegd gezag van onderwijsinstellingen, op grond van de wettelijke voorschriften, aan de gemeente relevante informatie verschaft ten behoeve van het voorkómen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten,

 • tijdens deze kabinetsperiode een aantal hervormingen en decentralisaties wordt doorgevoerd: o.m. stelselwijziging zorg voor jeugd, overheveling van de begeleidingsfunctie van de AWBZ naar de WMO en de Wet werken naar vermogen. Door het in één hand leggen van financiering en regie bij gemeenten kan efficiënter samengewerkt worden om de jeugdproblematiek in samenhang aan te pakken, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en andere relevante organisaties in de RMC-regio.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit convenant wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

b. Regeling regionale aanpak:

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs;

c. RMC-regio:

de regio West-Brabant zoals vastgesteld in de bijlage behorende bij artikel 37 van de Regeling regionale aanpak;

d. RMC-contactgemeente:

de contactgemeente, bedoeld in artikel 8.3.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 118h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

e. contactschool:

de contactschool, bedoeld in artikel 8 van de Regeling regionale aanpak;

f. nieuwe voortijdig schoolverlater:

de nieuwe voortijdig schoolverlater, bedoeld in artikel 2 van de Regeling regionale aanpak;

g. basisregister:

het basisregister onderwijs, bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht;

h. bevoegd gezag:

bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel w, subonderdeel 2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

i. onderwijsinstelling:

een regionaal opleidingencentrum, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, een vakinstelling, bedoeld in artikel 1.3.2a van de Wet educatie en beroepsonderwijs, een agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede een school voor voortgezet onderwijs met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover het bevoegd gezag van die school heeft aangegeven dat het convenant op die school van toepassing is;

j. brinnummer:

een door de minister in het kader van de Basisregistratie Instellingen toegekend identificerend nummer voor een onderwijsinstelling.

Artikel 2. Doel

 • 1. Het doel van het convenant is het borgen van bestuurlijke samenwerking tussen de RMC-contactgemeente en de onderwijsinstellingen in de RMC-regio met het oog op het realiseren van een zo hoog mogelijke reductie van het aantal jongeren in die RMC-regio dat gedurende het studiejaar 2014–2015 als nieuwe voortijdig schoolverlater wordt aangemerkt. Partijen beogen een landelijk maximum van 25.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in het kalenderjaar 2016.

 • 2. De minister faciliteert de samenwerking, bedoeld in het eerste lid, op basis van de artikelen 3 en 6.

Artikel 3. Meting (voorlopige) resultaten

 • 1. De minister meet gedurende de studiejaren 2012–2013, 2013–2014 en 2014–2015 het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio, gespecificeerd naar brinnummer van een onderwijsinstelling. De gegevens van de meting worden ontleend aan het basisregister.

 • 2. De wijze waarop het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio per bevoegd gezag, per onderwijsinstelling wordt gemeten vindt plaats conform de berekeningswijze in bijlage A van de Regeling prestatiebox mbo.

 • 3. De minister deelt de voorlopige resultaten van de metingen, bedoeld in het eerste lid, op de volgende tijdstippen mee aan de RMC-contactgemeente en aan het bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen:

  • a. uiterlijk 1 mei 2014, ten aanzien van het studiejaar 2012–2013;

  • b. uiterlijk 1 mei 2015, ten aanzien van het studiejaar 2013–2014; en

  • c. uiterlijk 1 mei 2016, ten aanzien van het studiejaar 2014–2015.

 • 4. De minister deelt de definitieve resultaten van de metingen, bedoeld in het eerste lid, op de volgende tijdstippen mee aan de RMC-contactgemeente en aan het bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen:

  • a. uiterlijk 1 oktober 2014, ten aanzien van het studiejaar 2012–2013;

  • b. uiterlijk 1 oktober 2015, ten aanzien van het studiejaar 2013–2014; en

  • c. uiterlijk 1 oktober 2016, ten aanzien van het studiejaar 2014–2015.

Artikel 4. Overleg

 • 1. De RMC-contactgemeente initieert minimaal eenmaal per jaar een bestuurlijk overleg tussen het ministerie van OCW, de RMC-contactgemeente en de onderwijsinstellingen inzake het voortijdig schoolverlatersbeleid in die RMC-regio, op basis van de gegevens, bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid.

 • 2. De RMC-contactgemeente heeft in ieder geval tot taak:

  • a. het maken van afspraken met onderwijsinstellingen en organisaties over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;

  • b. het zorg dragen voor de totstandkoming van een regionaal netwerk van die onderwijsinstellingen en organisaties; en

  • c. het zorg dragen voor het in de RMC-regio optimaal gebruiken van het meldingsregister relatief verzuim en het benutten van de daaruit voortvloeiende informatieproducten voor het voortijdig schoolverlatersbeleid in de RMC-regio.

 • 3. Indien het resultaat van de meting, bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, zodanig is dat naar het oordeel van een der partijen gerede twijfel bestaat over de realisering van de procentuele normen, bedoeld in artikel 13 van de Regeling prestatiebox mbo en artikel 30 van de Regeling regionale aanpak, treedt deze in overleg met de andere partijen.

Artikel 5. Regionaal programma voortijdig schoolverlaten

 • 1. Onderwijsinstellingen in de RMC-regio hebben in ieder geval tot taak het in kaart brengen van de regionale problematiek in die RMC-regio, in overleg met de RMC-contactgemeente.

 • 2. Onderwijsinstellingen stellen gezamenlijk en in overeenstemming met de RMC-contactgemeente een regionaal programma voortijdig schoolverlaten op van maatregelen die, blijkens een regionale analyse door de contactschool over de RMC-regio, zijn gericht op het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters door enerzijds structurele borging van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in het onderwijsproces van de onderwijsinstellingen en anderzijds het bevorderen van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en gemeenten in die RMC-regio.

 • 3. Indien de RMC-contactgemeenten van de RMC-regio’s Utrecht, Agglomeratie Amsterdam, Haaglanden/Westland en Rijnmond een bijdrage ontvangen op grond van de decentralisatieuitkering VSV, kan het regionaal programma voortijdig schoolverlaten van deze RMC-regio’s tevens de afspraken over de maatregelen die met deze decentralisatieuitkering worden verzorgd, omvatten.

Artikel 6. Financiële aanspraken

 • 1. De minister heeft twee ministeriële regelingen tot stand gebracht.

 • 2. Op grond van de Regeling prestatiebox mbo kan het bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding op de bekostiging, in de vorm van een vast en variabel bedrag.

 • 3. Op grond van de Regeling regionale aanpak kan een contactschool ten behoeve van de RMC-regio aanspraak maken op een subsidie voor de uitvoering van het regionaal programma voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio, bedoeld in artikel 5. Tevens kan op grond van voornoemde regeling het bevoegd gezag van een school aanspraak maken op aanvullende middelen.

 • 4. In de ministeriële regelingen, bedoeld in het tweede en derde lid, worden de voorwaarden opgenomen voor het bevoegd gezag om in aanmerking te komen voor een aanvullende vergoeding op de bekostiging of aanvullende middelen.

 • 5. In geval van strijdigheid van de voorschriften van één van de genoemde ministeriële regelingen met dit convenant, gelden de voorschriften van de genoemde ministeriële regeling.

Artikel 7. Bevordering van naleving

 • 1. Het regionaal accountmanagement van het ministerie van OCW, is ten behoeve van artikel 4, eerste lid, aanspreekpunt voor de partijen en stimuleert de voortgang van de uitvoering van dit convenant in de RMC-regio.

 • 2. Partijen treden in overleg over de naleving van dit convenant binnen een maand nadat een partij de wens daartoe aan andere partijen schriftelijk heeft meegedeeld.

 • 3. Indien één of meer bepalingen van dit convenant onverbindend blijken te zijn, treden partijen in overleg om het convenant zo te wijzigen, dat het geen onverbindende bepalingen meer bevat en dat het doel dat met dit convenant wordt beoogd zoveel mogelijk wordt bereikt.

Artikel 8. Geschilbeslechting

 • 1. Een partij die meent dat er een geschil over de uitvoering van dit convenant bestaat, deelt dat schriftelijk mee aan de andere partijen. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.

 • 2. Geschillen in de zin van dit convenant kunnen alleen betrekking hebben op:

  • a. de wijze waarop het convenant wordt uitgevoerd;

  • b. de nakoming van hetgeen in dit convenant is geregeld;

  • c. de uitleg van het convenant en bijbehorende afspraken.

 • 3. Binnen tien werkdagen na de dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan aan de andere partijen.

 • 4. Partijen overleggen over een oplossing van het geschil, indien partijen daartoe de wens kenbaar maken, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

 • 5. Partijen dragen hun eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid. De kosten van een onafhankelijk voorzitter worden gelijkelijk verdeeld.

 • 6. Als de procedure, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, niet tot een oplossing heeft geleid, wordt het geschil beslecht door de burgerlijke rechter bij de Rechtbank Den Haag.

Artikel 9. Looptijd

 • 1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt met ingang van 31 december 2015.

 • 2. Elke partij kan dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve behoort te worden beëindigd. Bij de opzegging wordt de verandering in omstandigheden vermeld.

Artikel 10. Ondertekening

Het convenant wordt uiterlijk 1 juni 2012 ondertekend door de partijen bij het convenant.

Artikel 11. Publicatie in Staatscourant

Binnen vier weken na ondertekening van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud ondertekend te Breda, 12 maart 2012

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Door ondertekening van het Convenant tussen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de contactgemeente van de RMC-regio West-Brabant en onderwijsinstellingen in de RMC-regio West-Brabant inzake het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in de studiejaren 2012–2013 tot en met 2014–2015 treedt toe als partij bij het convenant voor de RMC-regio West-Brabant:

De RMC-contactgemeente van de RMC-regio, namens deze: S. Boelema, wethouder van de gemeente Breda

Breda, 12 maart 2012

ROC West-Brabant, AOC West-Brabant Prinsentuin, Markiezaat College vmbo, Prisma College en Stedelijk Gymnasium Breda, namens deze: R. Franken, voorzitter College van Bestuur

Breda, 12 maart 2012

SG De Rooi Pannen, namens deze: A.T.A.M. Vinck

Breda, 12 maart 2012

Mgr Frencken College, namens deze: R.C.H.M. van de Nouweland, voorzitter College van Bestuur

Oosterhout, 7 maart 2012

Munnikenheide College, OMO Scholengroep Tongerlo, Scholengemeenschap Roncalli en RK SGM Möllerlyceum, namens deze: T.G.W. Frankemölle,

Breda, 12 maart 2012

De Nassau Scholengemeenschap, namens deze: R. Martinot, bestuursvoorzitter

Breda, 12 maart 2012

RK Gymnasium Juvenaat H. Hart, Newmancollege, Onze Lieve Vrouwelyceum, en SGM Breda voor Katholiek VO, namens deze: J. Baselmans

Breda, 12 maart 2012

Dongemond College, namens deze: G. Steenbakker

Breda, 12 maart 2012

Sint Oelbert Gymnasium, namens deze: H. Blom-Postma, rector

Breda, 12 maart 2012

Jan Tinbergen College, namens deze: J.Ch. van Wettum

Breda, 12 maart 2012

KSE Etten-Leur, namens deze: P.A.J.M. van Heusden

Breda, 12 maart 2012

Chr SGM Altena College, namens deze: G. van der Beek, rector

Sleeuwijk, 13 februari 2012

Orion College, namens deze: R. Schipperen, rector

Breda, 9 maart 2012

ROC da Vinci College, namens deze: M. Hoefeijzers, voorzitter College van Bestuur

Dordrecht, 5 april 2012

Markland College Oudenbosch en Markland College Zevenbergen, namens deze: G.W.P. Snoeijs, voorzitter College van Bestuur

Oudenbosch, 9 maart 2012

CS De Hoven, namens deze: G. Smits

Breda, 12 maart 2012

ROC Zeeland, namens deze: H. van Meerkerk

Breda, 12 maart 2012

SGM ’t Rijks, namens deze: L.C.M. de Rond

Breda, 12 maart 2012

Willem van Oranje College, namens deze: L. van Duijn, voorzitter College van Bestuur

Waalwijk, 2 april 2012