Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2012, 16041Vergunningen

Logo Edam-Volendam
Verleende omgevingsvergunning met afwijking bestemmingsplan voor sloop en nieuwbouw op Zuideinde 8/10, 14 en 16

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo, medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan voor sloop en nieuwbouw (winkel met bovenwoningen en twee woningen) op het perceel Zuideinde 8/10, 14 en 16 te Volendam. Hiervoor is een besluit omgevingsvergunning opgesteld.

Inzage

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 augustus 2012 gedurende de beroepstermijn van zes weken (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur) ter inzage bij de afdeling VROM, sectie Ruimtelijke Ontwikkeling op de locatie Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam.

Deze mededeling van het besluit is tevens digitaal te raadplegen op de website

www.edam-volendam.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook rechtstreeks naar de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0385.OMzuideinde816-vg01

Beroep

De beroepstermijn van zes weken vangt (conform artikel 6:8 Awb) aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, derhalve op vrijdag 3 augustus 2012.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Voorzieningenrechter van Rechtbank Haarlem, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.