Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2012, 1598Vergunningen

Kennisgeving besluit. Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wessem Port Services Group B.V., Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Verleende omgevingsvergunning

Voor:

het bouwen van een overkapping boven het Julianakanaal

Locatie:

Wessem Port Services Group B.V., Koestraat 1, 6167 RA Geleen, deelinrichting Wessem

Bevoegd gezag:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum besluit:

19 januari 2012

Zaaknummer:

2011-0582

Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 januari 2012 t/m 7 maart 2012:

  • in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30–12.00 uur en van 13.00–16.30 uur;

  • in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 26 januari 2012 tot en met 7 maart 2012 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Maastricht. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, www.rechtspraak.nl (selecteer bij -kies een gerechtelijke instantie-, Rechtbank Maastricht, klik op ‘ok).

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25