Logo Zuid-Holland
Bekendmaking inspraak Ontwerpprojectplan, projectnota/MER en ontwerpbesluiten Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

Onderwerp

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland maken, op verzoek van waterschap Hollandse Delta en conform de Waterwet, bekend dat het Ontwerp projectplan en projectnota/MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost en de ontwerpbesluiten voor de uitvoering van deze dijkversterking vanaf 26 juli 2012 voor een periode van zes weken ter inzage liggen. De dijkversterking heeft betrekking op (delen van) drie dijken aan de oostzijde van het Eiland van Dordrecht, namelijk de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk. Deze dijktrajecten voldoen niet aan de veiligheidsnormen van de Waterwet.

Procedure

Voor deze dijkversterking wordt door het waterschap Hollandse Delta een projectplan opgesteld conform de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 – 5.14 Waterwet). Ter onderbouwing van de besluitvorming over deze dijkversterking heeft het waterschap een Milieueffectrapport (projectnota/ MER) opgesteld. Voor de uitvoering van het project zijn enkele besluiten in ontwerp opgesteld, namelijk:

  • Ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • Natuurbeschermingswetvergunning door de provincie Zuid-Holland. GS van Zuid-Holland treden op als coördinerend bevoegd gezag op grond van de Waterwet en zorgen ervoor dat de zienswijzen op het Ontwerp projectplan, projectnota/MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Het projectplan zal na vaststelling door het waterschap, ter goedkeuring worden aangeboden aan GS van Zuid-Holland.

Inzage

Het Ontwerp projectplan, de projectnota/MER, de ontwerpuitvoeringsbesluiten en de relevante stukken liggen van 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012 ter inzage bij:

  • Waterschap Hollandse Delta, tijdens kantooruren, Handelsweg 100 te Ridderkerk (tel. 0900-2005005);

  • Stadskantoor van de gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur en tijdens overige kantooruren op afspraak (tel. 14078);

  • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855);

  • Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tijdens kantooruren, Juliana van Stolberglaan 148 te Den Haag (tel. 070-3786693).

Zienswijzen

Eenieder kan van 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het Ontwerp projectplan, projectnota/MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten naar voren brengen. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, T.a.v. Afdeling Water en Groen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van ‘zienswijze Dijkversterking EvDO’. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via mevrouw C. Reedijk-Bijmans van de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4417203). Tegen het uiteindelijke goedkeuringsbesluit en de definitieve uitvoeringsbesluiten kan door belanghebbenden, die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit dijkversterkingproject.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de stukken die ter inzage liggen, kunt u contact opnemen met mevrouw O. Bongers (tel. 070 – 4417658) of de heer J. Vessies (tel. 070 – 4417331) van de provincie Zuid-Holland. Deze bekendmaking staat ook op www.zuid-holland.nl, www.wshd.nl, en op www.officielebekendmakingen.nl (onder Staatscourant).

Naar boven