Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2012, 15574Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 2012, nr. DJZ/BR/0590-2012, houdende wijziging van de Sanctieregeling Ivoorkust 2011

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 617/2012 van de Raad van de Europese Unie van 10 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 174/2005 van de Raad tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust (Pb EU L 179);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

ARTIKEL I

De Sanctieregeling Ivoorkust 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘de artikelen 2 en 3’ vervangen door: artikel 3.

2. In het tweede lid, wordt ‘artikel 4, 4 bis of 5’ vervangen door: artikel 4 bis of 5.

B

Artikel 4 komt als volgt te luiden:

Artikel 4

  • 1. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4 bis, eerste en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 174/2005 is de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zover het betreft de verkoop, de levering of uitvoer van niet-dodelijke uitrusting als bedoeld in bijlage I van voornoemde verordening.

  • 2. De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Verordening (EU) nr. 560/2005 is de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen en de Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van bevroren tegoeden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal.

TOELICHTING

Algemeen

De beperkende maatregelen jegens Ivoorkust bestaan, naast visumrestricties, uit handelsrestricties, bevriezingsmaatregelen en een wapenembargo.

Het Besluit 2012/371/GBVB en Verordening (EU) nr. 617/2012 wijzigen het wapenembargo overeenkomstig Resolutie 2045 (2012) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De wijziging betreft het opheffen van het verbod op het leveren van technische en financiële bijstand in verband met militaire activiteiten.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal.