Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 1556Vergunningen

Vastgestelde verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Voorstraat 20

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht hebben een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw, na gedeeltelijke sloop van bestaande bebouwing, van een woning en de verbouw van bedrijfsruimte op het perceel Voorstraat 20 te Vreeland. Voor deze vergunning heeft de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht een verklaring van geen bedenkingen verleend.

Inhoud

Initiatiefnemers hebben het voornemen een woning en een grafisch bedrijf aan de Voorstraat 20 te Vreeland te realiseren. De bestaande bebouwing, bestaande uit een pand aan de voorzijde en een lange achterbouw, is niet geschikt om te kunnen voorzien in de beoogde functie. Het pand staat al enige tijd leeg. Gebruik van het voorpand voor dienstverlening of detailhandel lijkt niet meer reëel. De verklaring van geen bedenking wordt aangevraagd om het onderhavige project mogelijk te maken met het verlenen van een omgevingsvergunning via de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning hebben vanaf vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is echter ingetrokken.

Inzien

U kunt de vastgestelde verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning vanaf vrijdag 27 januari 2012 gedurende zes weken alleen inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenstraat 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt de ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van geen bedenkingen (NL.IMRO.1904.PBvoorstraat20VLD-VG01) vanaf vrijdag 27 januari 2012 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.stichtsevecht.nl.

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De termijn van zes weken begint de dag volgend op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijven (0346-254000).