Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 15267Ruimtelijke plannen

Logo Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein ‘t Vaartje I, Someren-Eind

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 juni 2012 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ’t Vaartje I Someren-Eind’ (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP2011015-VS01) gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet ter plaatse van de locatie Brugstraat 26 deels in een herstructurering van het bestaande bedrijventerrein ’t Vaartje en deels in een uitbreiding ervan. De gewijzigde vaststelling ziet op enkele (ondergeschikte) correcties en aanvullingen in de plantoelichting, regels en verbeelding.

Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de wet geluidhinder voor de voor- en zijgevel van maximaal drie te bouwen bedrijfswoningen aan de Brugstraat. De geluidbelasting op deze gevels, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai van de Brugstraat, is meer dan de voorkeursgrenswaarde maar niet meer dan de maximaal onthefbare waarde.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, alsmede het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, liggen van 26 juli 2012 tot en met 6 september 2012 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis te Someren, Wilhelminaplein 1, bij het klantencontactcentrum (KCC). Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u het vastgestelde bestemmingsplan ook inzien. U wordt geadviseerd om ten alle tijden een afspraak te maken.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder het tabblad bestemmingsplannen kan de naam van het plan ingevoerd worden en komt het plan naar voren). Via de gemeentelijke website www.someren.nl is het plan als pdf-bestand in te zien.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn van 27 juli 2012 tot en met 6 september 2012 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bestemmingsplan

Tegen het vaststellingbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden aangetekend door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

  • Een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het bestemmingsplan.

Ontheffing Wet geluidhinder:

Tegen het vaststellingbesluit van de hogere waarde Wet geluidhinder kan beroep worden aangetekend door :

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

  • Een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te brengen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan c.q. ontheffing Wet geluidhinder treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, te weten 7 september 2012. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Someren, 25 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris, A.P.M. de Kok.

De loco-burgemeester, G. Schoolmeesters.