Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 15075

Gepubliceerd op 16 juli 2012 09:00Logo Vaals
Rectificatie op de publicatie van het ontwerpweigeringsbesluit

Gelet op het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken Burgemeester en Wethouders bekend dat zij voornemens zijn om op de grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, een aangevraagde omgevingsvergunning, kenmerk HZ_Wabo-2012-0074 voor het wijzigen van het woonhuis in recreatieve verhuur c.q. vakantiewoning op het perceel Holset 80 te Lemiers, te weigeren.

Vanwege het feit dat het ontwerpweigeringsbesluit niet op 13.07. 2012 bekendgemaakt is in de Staatscourant, is de inzagetermijn verlengd. U kunt het ontwerpweigeringsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken tijdens de inzagetermijn van 16.07.2012 tot 27.08.2012 inzien.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan het college van Burgemeester en Wethouders van Vaals, postbis 450, 6290 AL Vaals. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, cluster VROM via te. 043-3068590

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl