Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 14878Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2012, nr. VO/419273, houdende wijziging van Beleidsregel IGVO 2010, alsmede tot wijziging van de regeling elementcode tabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcode tabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 73 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I BELEIDSREGEL IGVO 2010

De beleidsregel IGVO 2010 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. In verband met de personele kosten stelt de Minister een bedrag per leerling vast, afhankelijk van de soort school waaraan een cursus is verbonden. Voor de leerlingen zoals omschreven in artikel 8, eerste en vierde lid, stelt de minister een toeslag vast voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs.

B

1. Aan artikel 7, eerste lid, wordt toegevoegd: Deze 100 leerlingen zijn allen leerlingen in de zin van artikel 8, eerste lid.

2. Artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In de periode dat de cursus nog niet in alle leerjaren wordt aangeboden, wordt de bekostiging beëindigd indien gedurende twee opeenvolgende leerjaren in enig leerjaar dat al werd aangeboden, minder dan 12 leerlingen ingeschreven staan of de cursus volgen.

3. In artikel 7, vierde lid, wordt ‘dit voornemen’ vervangen door: het komende besluit.

C

In de titel van Hoofdstuk 3 vervalt: ; pilot ib dp.

D

Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt aan artikel 8 een nieuw lid 5 toegevoegd, luidende:

  • 5. Tot de cursus IB DP kan tevens worden toegelaten een in Nederland woonachtige leerling die niet behoort tot de categorie bedoeld in het eerste lid, op voorwaarde dat die leerling:

    • a. in het bezit is van een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of van een bewijsstuk dat hij onvoorwaardelijk is bevorderd tot het vijfde leerjaar van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en

    • b. in staat is het onderwijs in de Engelse taal te volgen blijkens een door de leerling over te leggen bewijsstuk, een en ander ten genoege van het bevoegd gezag.

E

In artikel 15, derde lid, wordt als laatste zin toegevoegd: Leerlingen bedoeld in artikel 8, vijfde lid, leggen het examen Nederlands af op het hoogste niveau.

ARTIKEL II ELEMENTCODETABEL

De Regeling elementcode tabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcode tabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012 -2013 wordt als volgt gewijzigd.

In bijlage 1 van de regeling wordt na de code ‘0800 International Baccalaureate Diplom Programme jaar 5 en 6’ als volgende regel ingevoegd:

0801 International Baccalaureate Diplom Programme (Nederlandse leerlingen IGVO artikel 8 lid 5) jaar 5 en 6.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Naar aanleiding van een motie van de leden Lambrechts en Balemans (Kamerstukken II, 29 800 VIII, nr. 56, d.d. 4 november 2004) die door de Tweede Kamer is aanvaard en die beoogt het Internationale baccalaureaatsonderwijs open te stellen voor Nederlandse leerlingen, is destijds besloten dat te gaan beproeven in pilots Internationaal Baccalaureate Diplom Programme. De pilots IBDP hadden tot doel na te gaan of er voldoende belangstelling bestaat bij leerlingen en welke voor- en nadelen zijn verbonden aan deze openstelling. Daartoe geselecteerde scholen konden een pilot IB DP starten met ingang van 1 augustus 2007. Vijf internationale scholen hebben aan deze pilot deelgenomen. De pilots IB DP duren tot 1 augustus 2012.

Op basis van een evaluatie1 in 2010 op basis van drie jaar ervaring met pilots (2 examenlichtingen) is vastgesteld dat er op bescheiden schaal belangstelling bestaat bij Nederlandse leerlingen om vanuit klas 4 VWO of met een afgeronde HAVO opleiding de IB DP cursus te gaan volgen. De aansluiting tussen deze Nederlandse en internationale opleidingen bleek goed te verlopen en de leerlingen hebben de IB DP cursus succesvol afgerond. Op grond daarvan is besloten de pilots af te sluiten en vanaf 1 augustus 2012 het IB DP open te stellen voor Nederlandse leerlingen. In dat kader wordt de Beleidsregel IGVO 2010 aangepast. In de Beleidsregel IGVO vervallen de passages met betrekking tot de pilot IB DP.

Administratieve lasten

Dit wijzigingsbesluit brengt geen nieuwe informatieverplichtingen voor scholen met zich mee en derhalve geen administratieve lasten.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

De toelating van in Nederland woonachtige leerlingen, die niet tot de eigenlijke doelgroep voor het internationale onderwijs behoren, wordt geregeld in artikel 8 door opname van een vijfde lid. Aan deze leerlingen wordt de eis gesteld dat zij het Internationaal Baccalaurate examen Nederlands op het hoogste niveau volgen. Het is immers van groot belang voor Nederlandse kinderen dat zij het Nederlands goed leren beheersen.

Artikel 5 regelt de bekostiging van het internationale onderwijs. Scholen ontvangen voor leerlingen de reguliere bekostiging voor leerlingen havo en vwo, als bedoeld in het Bekostigingsbesluit W.V.O.

Voor die leerlingen die vanwege de internationale mobiliteit van hun ouders op dit internationale onderwijs aangewezen zijn ontvangen de scholen een extra toeslag per leerling per jaar (op grond van artikel 8, eerste lid van de regeling). Die extra toeslag wordt niet verstrekt voor leerlingen die niet tot deze categorie behoren aangezien voor hen immers geen noodzaak bestaat om dit internationaal onderwijs te volgen.

Artikel 7 bevat normen voor de beëindiging van bekostiging van een IGVO cursus. Bij de bepaling van het aantal leerlingen, gaat het alleen om leerlingen voor wie het internationale onderwijs primair bedoeld is (de leerlingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid). De in Nederland woonachtige leerlingen die de cursus IBDP volgen (o.g.v. artikel 8, vijfde lid) tellen dus niet mee daarbij.

De wijziging van het tweede lid van artikel 7, betreft een verlaging van het minimum aantal leerlingen in de startfase van 16 naar 12 per leerjaar. Uit de ervaringen met startende scholen is gebleken dat een minimum aantal van 12 leerlingen een realistischer norm is.

Artikel II

De elementcodetabel voor opgave van leerlingen internationaal onderwijs door de scholen (opgenomen in de Regeling van 3 mei 2012, nr. DUO/OND-2012/10935 M, houdende vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2012–2013 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2012, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2012–2013 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2012 (Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013) gepubliceerd in Stcrt. 10391 van 30 mei 2012, welke in werking treedt op 1 augustus 2012) bevat tot nu toe twee codes: een voor leerlingen onderbouw: de cursus IB MYP, en een voor de bovenbouw: de cursus IB DP. Deze wordt uitgebreid met een derde code voor in Nederland woonachtige leerlingen die het IB DP onderwijs gaan volgen (code 0801).

Alleen aan scholen met een erkenning en bekostiging voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs is het toegestaan de opleiding met code 0801 aan te bieden.

Artikel III

Het is van belang dat deze wijziging per 1 augustus 2012 in werking treedt omdat de pilots en bijbehorende regelgeving op basis waarvan Nederlandse leerlingen konden worden toegelaten tot 1 augustus 2012 lopen. Vanaf die datum is nieuwe regelgeving nodig die de toelating van Nederlandse leerlingen mogelijk maakt.

De scholen zijn in de loop van 2011 op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de evaluatie en weten daardoor tijdig dat zij Nederlandse leerlingen kunnen blijven toelaten na 1 augustus 2012 en welke voorwaarden daarvoor gelden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.


X Noot
1

RAPPORT EVALUATIE IB PILOT 11 november 2010, dr. ir. A. Coenen, Inspectie van het Onderwijs.