Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/55325, houdende de vaststelling van digitale standaarden voor de ruimtelijke ordening (Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6.14, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht en paragraaf 1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:

Besluit ruimtelijke ordening;

bijlage:

bij deze regeling behorende bijlage;

IMRO2008:

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2008, opgenomen in bijlage 1;

IMRO2012:

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012, opgenomen in bijlage 4;

IMROPT2012:

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten 2012, opgenomen in bijlage 7;

STRI2008:

Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2008, opgenomen in bijlage 3;

STRI2012:

Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012, opgenomen in bijlage 6;

SVBP2008:

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008, opgenomen in bijlage 2;

SVBP2012:

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012, opgenomen in bijlage 5.

Artikel 2

 • 1. De vormgeving, inrichting en elektronische beschikbaarstelling van een visie, plan, besluit of verordening als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid, van het besluit en de elektronische beschikbaarstelling van de informatie, bedoeld in artikel 1.2.1, derde lid, een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 1.2.1a, van het besluit en een mededeling als bedoeld in artikel 6.14, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, vinden plaats overeenkomstig de standaarden IMRO2012, IMROPT2012, SVBP2012 en STRI2012, met dien verstande dat:

  • a. de standaard SVBP2012 alleen van toepassing is op bestemmingsplannen, rijksbestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen;

  • b. de standaard IMROPT2012 slechts wordt gebruikt voor zover een visie, plan, besluit of verordening objectgerichte planteksten bevat.

 • 2. In afwijking van het eerste lid:

  • a. kunnen de vormgeving, inrichting en elektronische beschikbaarstelling plaatsvinden overeenkomstig de standaarden IMRO2008, SVBP2008 en STRI2008, voor zover het betreft een visie, plan, besluit of verordening als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid, van het besluit die respectievelijk dat is of wordt vastgesteld vóór 1 juli 2013, dan wel, indien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, voor die datum daarvan een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd;

  • b. kan de elektronische beschikbaarstelling van een mededeling als bedoeld in artikel 6.14, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht tot 1 juli 2013 plaatsvinden overeenkomstig de standaarden IMRO2008 en STRI2008.

 • 3. Het beheer van de in het eerste en tweede lid bedoelde standaarden wordt opgedragen aan een of meer door Onze Minister aan te wijzen instanties.

Artikel 3

Voor zover in de bijlagen bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 4

De Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die beschikbaar worden gesteld op de website www.geonovum.nl.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

1. Inleiding

Sinds 1 januari 2010 geldt ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) de verplichting dat ruimtelijke instrumenten zoals bestemmingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies elektronisch worden vastgesteld, beschikbaar gesteld en bekendgemaakt. De ruimtelijke instrumenten zijn vervolgens door eenieder digitaal te raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. De regels omtrent de elektronische vaststelling, beschikbaarstelling en bekendmaking van visies, plannen, besluiten en verordeningen zijn opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro; Stb. 2008, 145). Daarnaast regelt artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor; Stb. 2010, 143) de elektronische beschikbaarstelling van mededelingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken. De Wro en het Bro, en het Bor voor zover het de genoemde mededeling betreft, bepalen dat de feitelijke digitale werkwijze op het niveau van een ministeriële regeling kan worden geregeld. De onderhavige Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 (hierna: de regeling) met de daarbij behorende ruimtelijke ordeningsstandaarden (hierna: RO standaarden) geeft hieraan uitvoering. De RO standaarden bevatten normen voor de digitale vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van de ruimtelijke instrumenten en bewerkstelligen dat de digitale processen binnen de ruimtelijke ordening goed en efficiënt verlopen. Deze regeling vervangt de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

2. Doel

De regering streeft naar efficiënte en effectieve besluitvormingsprocessen in de ruimtelijke ordening. Daarbij moet de ruimtelijke informatie voor iedereen digitaal beschikbaar zijn. Met het oog hierop dienen alle ruimtelijke instrumenten elektronisch te worden vastgesteld en beschikbaar worden gesteld. Om binnen de ruimtelijke ordening goed en efficiënt digitaal te kunnen werken, zijn standaarden ontwikkeld. Deze regeling heeft tot doel om de hiervoor genoemde standaarden juridisch te verankeren. Overigens blijven ook de analoge verbeeldingen van de ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen nog gewoon bestaan, maar de elektronische vastgestelde versie is bepalend.

3. Wijziging standaarden

De standaarden regelen de inrichting, vormgeving en verbeelding van de ruimtelijke besluiten en de methoden en technieken voor het elektronisch berichtenverkeer inzake die ruimtelijke besluiten. Het gebruik van de standaarden die ingevolge de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 verplicht waren, heeft ervaringen en inzichten opgeleverd die aanleiding vormden om de standaarden te verbeteren. Daarnaast zijn ook de praktijk en wetgeving op het vlak van de ruimtelijke ordening in beweging, waardoor thans andere eisen worden gesteld aan de RO standaarden. Zo is het met de RO standaarden IMRO2012, de SVBP2012 en de STRI2012 ook mogelijk om het exploitatieplan elektronisch beschikbaar en toegankelijk te maken en kan bij bestemmingsplannen de status van dat plan worden getoond, zodat een burger kan zien of het plan in werking is getreden en of die inwerkingtreding al definitief is.

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe versies van de RO standaarden, die de standaarden 2008 opvolgen. Er gelden de volgende RO standaarden:

 • Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO)

  IMRO2012 staat voor Informatiemodel Ruimtelijke Ordening. Het IMRO2012 heeft betrekking op de inrichting van de ruimtelijke instrumenten van de Wro. Het IMRO2012 is het informatiemodel voor het opstellen en het uitwisselen van de ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen op alle bestuurlijke niveaus. Het model is geschikt voor het uitwisselen tussen organisaties in het veld van de ruimtelijke ordening en ook voor uitwisseling naar andere werkvelden.

 • Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP)

  SVBP2012 staat voor Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen. De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen bevat de normen die van toepassing zijn op de vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestemmingsplannen, met het doel om deze op vergelijkbare wijze op te bouwen en weer te geven.

 • Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI)

  STRI2012 staat voor Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten. Doel van deze standaard is het waarborgen van de bruikbaarheid en interoperabiliteit van het Wro-instrumentarium door het vaststellen van technische vormvereisten, het waarborgen van de vindbaarheid en raadpleegbaarheid door het stellen van regels rondom de elektronische beschikbaarstelling en het waarborgen van de rechtszekerheid door het stellen van eisen rondom authenticiteit, integriteit en volledigheid.

 • Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT)

  IMROPT staat voor Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT). IMROPT is een standaard die het mogelijk maakt om de teksten van ruimtelijk instrumenten objectgericht op te bouwen, zodat men in het digitale plan per object de bijpassende tekst kan oproepen. Objectgerichte teksten zijn gewone teksten die op een slimme manier in stukken zijn opgeknipt, zoals hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen of artikelen, leden en subleden, waarbij ieder stuk zelfstandig leesbaar is, een titel heeft, met een hoofdletter begint en met een punt eindigt. Wanneer een bronhouder ervoor kiest om de planteksten bij een ruimtelijk instrument objectgericht te maken, dan is het gebruik van IMROPT verplicht. Ten opzichte van de voormalige Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 is IMROPT een nieuwe standaard.

4. Overgang van de oude naar de nieuwe standaarden

Overgangstermijn

Om de overgang naar de nieuwe standaarden soepel te laten verlopen, hanteert de Regeling een overgangstermijn van 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013. In deze periode heeft het bevoegd gezag de keuze om de RO Standaarden 2008 of de RO Standaarden 2012 toe te passen bij de vormgeving, inrichting en elektronische bekendmaking van een ruimtelijk besluit. Het stapsgewijs overschakelen van de RO Standaarden 2008 naar RO Standaarden 2012 in de periode 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013 is eveneens toegestaan. Een met de RO Standaarden 2008 opgesteld bestemmingsplan of een andere ruimtelijk besluit dat wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dat als ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 juli 2013, mag na 1 juli 2013 zowel op basis van de RO standaarden 2008 als de RO standaarden 2012 worden vastgesteld. Daarbij is het van belang dat het louter overschakelen van de RO Standaarden 2008 naar de RO Standaarden 2012 niet geldt als een gewijzigde vaststelling, omdat de overgang van de gehanteerde standaarden geen invloed heeft op de inhoud van het ruimtelijk besluit.

IMRO2008 biedt geen mogelijkheid om een exploitatieplan digitaal beschikbaar, vindbaar en toegankelijk te maken of om informatie te geven over de inwerkingtreding en onherroepelijkheid van een bestemmingsplan, inpassingsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan of rijksbestemmingsplan, anders dan als bijlage bij een bestemmingsplan. Gemeenten die deze informatie voor 1 juli 2013 al willen geven dan wel voor die datum een exploitatieplan elektronisch beschikbaar willen stellen op de landelijke website, kunnen gebruikmaken van IMRO2012.

Manifest

Een manifest is de digitale inhoudsopgave van de planvoorraad die door één bronhouder beschikbaar is gesteld. De dagelijkse actualisering van ruimtelijkeplannen.nl vindt plaats aan de hand van de inhoud van de manifesten. Ruimtelijkeplannen.nl en applicaties bij de bronhouder ondersteunen per 1 juli 2013 alleen nog de vereenvoudigde opbouw en inhoud van manifesten in de dossierstructuur conform de standaard STRI2012. De overgang van RO Standaarden 2008 naar RO Standaarden 2012 heeft daarom als gevolg dat de manifesten van de bronhouders op 1 juli 2013 moeten voldoen aan de nieuwe standaard STRI2012.

5. Voorbereidingsprocedure regeling

De onderhavige regeling is tot stand gekomen in overleg met de VNG, het IPO en verschillende marktpartijen.

De ontwerpregeling van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 is op 14 mei 2008 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienummer 2008/0195/NL) ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). De onderhavige regeling geeft geen aanleiding voor een nieuwe melding, gezien het feit dat artikel 3, dat een bepaling van wederzijdse erkenning bevat, ongewijzigd is ten opzichte van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

6. Administratieve lasten en nalevingskosten

De regeling heeft geen betrekking op informatieverplichtingen voor de burger of het bedrijfsleven en heeft om die reden geen gevolgen voor de administratieve lasten. Ook anderszins leidt deze regeling niet tot extra nalevingskosten voor burgers en bedrijven.

7. Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien met ingang van 1 oktober 2012. Dit is een van de vaste verandermomenten voor regelgeving. De uitvoeringspraktijk – met name bestaande uit gemeenten – is van de introductie van de nieuwe RO standaarden op de hoogte en hier reeds op voorbereid.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven