Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2012, nr. WJZ/354383(10170), houdende wijziging van de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen wordt als volgt gewijzigd:

De bijlage behorende bij artikel 1 komt als volgt te luiden:

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1

Minister met de beleidsverantwoordelijkheid voor de reglementering van het desbetreffende beroep

Gereglementeerd beroep

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

• politiekundige/politiemedewerker

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

• bedrijfsvoerder gewasbescherming

 

• beheerder van een bedrijfsinrichting, asiel of pension

 

• distributeur van gewasbeschermingsmiddelen

 

• preparateur van dieren

 

• toepasser van gewasbeschermingsmiddelen

 

• toepasser van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van mollen en woelratten

Infrastructuur en Milieu

• bestrijder houtrotverwekkende schimmels

 

• certificaatloods

 

• distributeur van gasvormige en gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

• gasmeetdeskundige

 

• gassingsleider

 

• matroos (binnenvaart)

 

• matroos-motordrijver

 

• registerloods

 

• stuurman (binnenvaart)

 

• toepasser van biociden voor het afweren of bestrijden van een dierplaag

 

• VTS-operator

 

• volmatroos

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• deskundig asbestverwijderaar

 

• duiker

 

• duikploegleider

 

• gasdeskundige tankschepen

 

• kraanmachinist

 

• springmeester

 

• toezichthouder asbestverwijdering

 

• vuurwerkdeskundige

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

• artsen met een basisopleiding, medisch specialisten, verpleegkundigen, tandartsen, gespecialiseerde tandartsen, verloskundigen en apothekers, die niet op grond van titel III, hoofdstuk III, van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komen voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

 

• arts voor verstandelijk gehandicapten

 

• fysiotherapeut

 

• gezondheidszorg psycholoog

 

• klinisch psycholoog

 

• orale en maxillo-faciale chirurg

 

• psychotherapeut

 

• verpleeghuisarts

 

• ziekenhuisfarmaceut

ARTIKEL II. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Algemeen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in beheer de ‘Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen’. Deze regeling is gebaseerd op een OCW-wet (de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties).

De lijst die bij voormelde regeling hoort, vermeldt per ministerie gereglementeerde beroepen die verband houden met de volksgezondheid of met de openbare veiligheid. Voor gereglementeerde beroepen die op die lijst zijn geplaatst is controle vooraf van elders in de EU behaalde beroepskwalificaties toegestaan ingeval van tijdelijke en incidentele dienstverrichting in Nederland. De lijst kan op verzoek van andere departementen aangevuld worden, als zij van mening zijn dat bepaalde onder hun beleidsverantwoordelijkheid vallende gereglementeerde beroepen verband houden met de volksgezondheid of met de openbare veiligheid en dat om die reden controle vooraf gewenst is.

Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden met deze wijziging een tweetal beroepen die onder diens beleidsverantwoordelijkheid vallen en in de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen waren opgenomen, van de lijst verwijderd en wordt een achttal andere beroepen op de lijst geplaatst.

De aanleiding voor deze wijziging is gelegen in het volgende. SZW heeft het stelsel van certificatie in de arbeidsomstandighedenregelgeving herzien, waarbij de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van belanghebbende organisaties – met name die van certificatie-instellingen – is versterkt. Dit omdat het stelsel niet meer voldoende effectief bleek om gevaren voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid te voorkomen.

Door de aanscherping van het certificatiestelsel is duidelijk geworden dat noch de werkgever noch de Inspectie SZW goede instrumenten hebben om te beoordelen of buitenlandse beroepsbeoefenaren die tijdelijk en incidenteel een gereglementeerd beroep willen uitoefenen in Nederland, voldoende gekwalificeerd zijn. Voldoende gekwalificeerd zijn houdt in dat, in vergelijking tot een gecertificeerde (Nederlandse) beroepsbeoefenaar, geen sprake mag zijn van een verhoogd gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en daarmee evenmin voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid.

De Minister van SZW wordt door sociale partners, overige betrokken organisaties en inmiddels ook via het parlement gevraagd om voor de hiernavolgende acht beroepen een controle vooraf uit te voeren op de beroepskwalificaties van buitenlandse beroepsbeoefenaars:

  • deskundig asbestverwijderaar,

  • duiker,

  • duikploegleider,

  • gasdeskundige tankschepen,

  • kraanmachinist,

  • springmeester,

  • toezichthouder asbestverwijdering,

  • vuurwerkdeskundige.

Die vraag wordt gevoed door de constatering dat op terreinen als hijskraanbediening en asbestverwijdering het (financieel) kan lonen om in toenemende mate gebruik te maken van onvoldoende gekwalificeerde werknemers en zzp-ers afkomstig uit andere EU-lidstaten. Om die reden bestaat er zowel bij SZW als bij de sociale partners op die terreinen de behoefte aan meer preventief toezicht. Een passend instrument daartoe is een controle van de beroepskwalificaties in de zin van artikel 27 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Deze controle vooraf van de beroepskwalificaties geschiedt voor de hierboven genoemde acht beroepen door de daartoe door de Minister van SZW aangewezen certificerende instellingen (als bevoegde autoriteit).

Voor de twee beroepen die reeds op de lijst stonden, is gebleken dat een controle vooraf niet noodzakelijk is; het gaat daarbij om de stralingsarts en de duikerarts.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de namen van de ministeries met beleidsverantwoordelijkheid voor de gereglementeerde beroepen op de lijst te actualiseren.

Toelichting per beroep

Deskundig asbestverwijderaar en de toezichthouder asbestverwijdering

Een deskundig asbestverwijderaar werkt met asbest en bij de sloop of verwijdering daarvan komen asbestdeeltjes vrij die niet met het blote oog te zien zijn. Hierdoor kunnen ernstige risico’s voor de omgeving ontstaan omdat deze asbestdeeltjes zich door de lucht verspreiden, met gevaar voor de volksgezondheid tot gevolg. Een controle vooraf van de beroepskwalificaties van de asbestverwijderaar door de bevoegde autoriteit moet mogelijk zijn omdat de toezichthouder asbestverwijdering niet gekwalificeerd is om te beoordelen of een buitenlandse beroepsbeoefenaar (asbestverwijderaar) voldoende gekwalificeerd is. Hij is de enige die erop kan toezien dat er geen volksgezondheidsproblemen ontstaan.

De toezichthouder asbestverwijdering ziet erop toe dat de asbestverwijdering op een veilige manier verloopt. Hij is dus een belangrijke spil in de voorkoming van een potentiële aantasting van de volksgezondheid. Ook is hij ervoor verantwoordelijk dat de werknemers zelf geen ongeoorloofde risico’s nemen tijdens de verwijdering van asbest.

Een buitenlandse beroepsbeoefenaar waarvan de kwalificaties niet met zekerheid vaststaan, levert het asbestverwijderingsbedrijf dus een risico op. Tevens zal bij asbestverwijderingsbedrijven grote terughoudendheid kunnen ontstaan ten aanzien van het laten verrichten van deze gevaarlijke werkzaamheden door buitenlandse beroepsbeoefenaren. Dit staat haaks op de doelstellingen van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van EG-beroepskwalificaties. Een controle vooraf kan voorkomen dat buitenlandse beroepsbeoefenaren worden uitgesloten van deze werkzaamheden.

Duiker en duikploegleider

Duikers worden ingezet voor reparatie- en constructiewerkzaamheden aan gevaarlijke installaties, onder water aangelegde funderingen in woonomgevingen en transportsystemen. Ondeskundig handelen kan in veel gevallen leiden tot explosie van installaties en grootschalige verontreinigingen. Hieraan zijn grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor burgers verbonden.

Gasdeskundige tankschepen, springmeester en vuurwerkdeskundige

Deze beroepen mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde beroepsbeoefenaars omdat onvoldoende deskundigheid zich kan vertalen in (grote) explosies die in de meerderheid van de gevallen ook in de publieke omgeving persoons- en zaakschade veroorzaken. Het belang voor de openbare veiligheid is daarmee dus evident aanwezig.

Kraanmachinist

Kraanmachinisten zijn onder meer werkzaam op torenkranen en grote mobiele kranen in woonwijken of industriegebieden. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat dergelijke kranen omvallen door ondeskundig handelen van de bestuurder, waarbij persoons- en zaakschade in de publieke omgeving wordt veroorzaakt. In sommige gevallen komen daarbij ook gevaarlijke stoffen vrij. Ook voor dit gereglementeerd beroep is het van belang de mogelijkheid te hebben een controle uit te voeren op de beroepskwalificaties, voorafgaand aan de werkzaamheden.

Nadere regelgeving

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in een afzonderlijke ministeriële regeling regels vast ter uitvoering van artikel 33, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. Daarin is de procedure voor erkenning van beroepskwalificaties uitgewerkt die buitenlandse beroepsbeoefenaars moeten doorlopen alvorens zij de aan de bijlage bij deze regeling toegevoegde beroepen die onder de beleidsverantwoordelijkheid van SZW vallen, kunnen uitvoeren.

Deze regeling zal tegelijk in werking treden met de bovengenoemde SZW-regeling, waarvoor de inwerkingtreding eveneens beoogd is op 1 oktober 2012.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Naar boven