Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2012, 14361Vergunningen

Logo Franekeradeel
Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage Dongjumerweg 11A in Boer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, naar aanleiding van de ingediende beoordelingsnotitie betreffende de door hen voorgenomen activiteiten aan de Dongjumerweg 11A, 8809 HW te Boer hebben besloten dat:

  • ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

De voorgenomen activiteiten en uitbreidingen zijn:

  • het uitbreiden van het aantal te houden melkrundvee ouder dan 2 jaar naar 375 stuks en het aantal te houden vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar naar 240 stuks.

  • Het aanpassen van de bestaande stal en het bouwen van een nieuwe rundveestal.

De betreffende stukken liggen met ingang van 12 juli 2012 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kunt u nadere informatie verkrijgen bij mevrouw A. Alma van de afdeling Bouwen en Milieu of telefonisch op nummer 0517-380380.

Een beoordelingsbesluit waarbij is bepaald dat geen milieu-effectrapportage nodig is, moet worden aangemerkt als een Besluit inzake de procedure tot voorbereiding van een Besluit (artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht). Het Besluit is op zichzelf niet appellabel. Indien derden van mening zijn dat er wel een milieu-effectrapportage zou moeten worden gemaakt kunnen zij dit kenbaar maken in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning.