Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2012, nr. AV/AR/2012/730, tot vaststelling van de werkgebieden, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding collectief ontslag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding collectief ontslag;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1:3, eerste lid, van het Ontslagbesluit komt te luiden:

 • 1. De werkgebieden, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding collectief ontslag zijn:

  • a. Friesland, Groningen en Drenthe;

  • b. Overijssel en Gelderland;

  • c. Noord-Brabant en Limburg;

  • d. Zuid-Holland en Zeeland;

  • e. Flevoland en Utrecht;

  • f. Noord-Holland.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 januari 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Artikel I

De werkingsfeer van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) wordt bepaald door het antwoord op de vraag of een voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 20 of meer werknemers binnen drie maanden plaatsvindt binnen één van de werkgebieden. Op grond van artikel 1:3, eerste lid, van het Ontslagbesluit is de indeling in werkgebieden tot dusverre gekoppeld aan de districtsindeling van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is voornemens in 2012 de districtsindeling te wijzigen. Mogelijkerwijs vindt in 2013 een nieuwe wijziging plaats.

Een wijziging van de districtsindeling, of een vermindering of vermeerdering van het aantal districten, heeft directe gevolgen voor de werkingssfeer van de WMCO. Dat is voor de werkingssfeer van de WMCO ongewenst. Ik geeft de voorkeur aan een transparante en niet-wijzigingsgevoelige indeling. Daarom wordt in het vervolg voor de werkingsfeer van de WMCO aangesloten bij de volgende clustering van provincies. Deze clustering komt nagenoeg overeen met de huidige zes districten van UWV.

 • 1. Friesland, Groningen en Drenthe

 • 2. Overijssel en Gelderland

 • 3. Noord-Brabant en Limburg

 • 4. Zuid-Holland en Zeeland

 • 5. Flevoland en Utrecht

 • 6. Noord-Holland

Artikel II

Het is wenselijk dat deze wijziging van het Ontslagbesluit op dezelfde datum in werking treedt als de Wet van 17 november 2011, houdende wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet (Stb. 2011, 597), nl. 1 maart 2012. Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp.

Naar boven