Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2012, 14256Ruimtelijke plannen

Logo Kampen
Rectificatie gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Plan Koster’, Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken, conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het op 24 januari 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Plan Koster’ NL.IMRO.0166.00991081-VB01 vanaf woensdag 13 februari 2013 zes weken ter inzage ligt bij de receptie van het stadhuis.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • Het bouwvlak voor de appartementen langs de Oosterlandenweg is naar aanleiding van aangeleverde schetsen aangepast;

  • De mogelijkheid tot ondergronds parkeren is uit het plan gehaald. Het parkeren op eigen terrein wordt nu ingevuld door vier aan te leggen langsparkeerplaatsen op de Oosterlandenweg;

  • De bestemming ‘gemengd’ is van het bouwvlak voor appartementen gehaald. Nu ligt er de bestemming ‘wonen’ zoals ook in het voorontwerp bestemmingsplan was opgenomen;

  • Twee vrijstaande woningen in het plangebied is gewijzigd naar een twee-onder-eenkapsituatie waarbij het bouwvlak verder van Groenendael af komt te liggen;

  • Naar aanleiding van enkele zienswijzen is er een bezonningsstudie gedaan voor het gehele plangebied, deze is in de bijlagen toegevoegd;

  • Op verzoek van het Waterschap Groot Salland is de bestemming ‘water’ op de in het plangebied aanwezige watergang tussen het plangebied en Groenendael gelegd.

Het bestemmingsplan ‘Plan Koster’ komt ten dele in de plaats van het bestaande bestemmingsplan Groenendael '86 en heeft betrekking op particulier initiatief ten behoeve van woningbouw in IJsselmuiden.

Voor inzage van het plan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Ook kunt u het plan inzien op www.kampen.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Crisis en herstelwet

Dit besluit valt onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat een belanghebbende tijdens de genoemde tijd van de terinzageligging beroep kan instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het beroepschrift moet gemotiveerd worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad van Kampen hebben ingebracht. Voor zover het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit gewijzigd is vastgesteld, kan een belanghebbende tegen die wijziging beroep instellen.Het vaststellingsbesluit treedt in werking vanaf de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.