Subsidie voor onderzoek ‘Iedereen journalist’

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 2 juli 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 35.724,75 beschikbaar te stellen aan Hollandse Helden voor het uitvoeren van een onderzoek ‘Iedereen Journalist’ ten behoeve van een in 2012 door de NRT uit te zenden drieluik over de stand van zaken en toekomst van de journalistiek.

Het project ‘Iedereen journalist’ wil laten zien hoe de wereld van de oude media in transitie verkeert. De initiatiefnemers, Henk Steenhuis en Albert Klein Haneveld van Hollandse Helden, willen dit illustreren aan de hand van drie karakteristieke thema’s: de dreigende ondergang van een vlaggenschip van de journalistiek, een case-study over de manier waarop de media anno 2012 te werk gaan en een blik op de toekomst aan de hand van vernieuwingen in het vak – zowel inhoudelijk als technisch.

Het Stimuleringsfonds heeft besloten de aanvraag toe te wijzen op grond van artikel 8.15 van de Mediawet. Dit artikel biedt de mogelijkheid onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel te ondersteunen. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de probleemstelling van het onderzoek moet passen binnen de doelstelling van het Stimuleringsfonds: het handhaven en stimuleren van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming. Het Fonds heeft vastgesteld dat dat hier het geval is en is van mening dat het uit te voeren onderzoek van belang is voor de bedrijfstak. Enerzijds doordat met het onderzoek en het daaruit voortvloeiende drieluik de problematiek waarin pers en journalistiek verkeren ook bij een algemeen publiek bekend wordt; en anderzijds doordat het onderzoek ook voor de persbedrijfstak inzicht biedt in de mogelijkheden om nieuwe wegen te bewandelen.

Aan de subsidietoezegging is, naast de gebruikelijke voorwaarde om de resultaten met de sector te delen, de verplichting verbonden om het ruwe onderzoeksmateriaal via een openbaar platform aan derden ter beschikking te stellen.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)

Naar boven