Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 13867Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Ontwerp- omgevingsvergunning voor de voorbelasting voor de woningbouwlocatie Molenzicht (voormalig Slachthuisterrein)

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de voorbelasting voor de woningbouwlocatie Molenzicht (voormalig Slachthuisterrein) te Bodegraven. Geconstateerd is dat het gebruik van de gronden in strijd is met het bestemmingsplan.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteit zijn Burgemeester en Wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijking van het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit, het raadsbesluit inzake de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen voor een ieder van donderdag 5 juli 2012 tot en met woensdag 15 augustus 2012 op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl → Wonen, leven en werken → Plannen en projecten;

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren in de leeskamer van het gemeentehuis in Bodegraven.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder ten aanzien van de ontwerpbesluiten naar keuze, een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met de afdeling Planontwikkeling en -regie via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.