Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneStaatscourant 2012, 13742Ontheffingen

Logo Deurne
Mer ontheffing Zonnewende 5

Burgemeester en wethouders van Deurne maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 15 mei 2012 heeft J.L. van der Haas een aanmeldingsnotitie ingediend als bedoeld in artikel 7.16, lid 1 van de Wet milieubeheer. De aanmeldingsnotitie heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Zonnewende 5 te Deurne, kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie S, nummers 397 en 398.

De voorgenomen activiteiten hebben betrekking op het veranderen/uitbreiden van een veehouderij met een stal voor het houden van 2.760 vleesvarkens. Om vleesvarkens te kunnen houden wordt een nieuwe stal gebouwd, welke wordt aangesloten op een gecombineerde luchtwasser, BWL 2007.02.V1.

Wij hebben besloten dat door J.L. van der Haas geen Milieu-effectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens door ons een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit. Naar onze mening leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 6 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, bezwaar indienen bij ons college.

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Verder liggen de stukken ter inzage in de openbare bibliotheek, Markt 14 te Deurne.