Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 13610Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Vaststelling bestemmingsplan ‘Entree Centrum Nuth’ gemeente Nuth

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Nuth bekend, dat de raad van de gemeente Nuth in haar vergadering op 22 mei 2012 het bestemmingsplan ‘Entree Centrum Nuth’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Entree Centrum Nuth’ zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van 14 appartementen op de locatie hoek Stationstraat / Dorpstraat te Nuth. Het appartementencomplex wordt gerealiseerd in 3 bouwlagen. Aan de zijde van de Stationstraat worden bergingen op de begane grond gesitueerd die deel uitmaken van de hoofdbebouwing. Aan de achterzijde worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook wordt aan de achterzijde een terrasstrook gerealiseerd die grenst aan de gemeenschappelijke binnenhof.

Het onderhavige gebouw is zodanig ontworpen dat het qua vormgeving past binnen de bestaande bebouwing.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.nuth.nl. Tevens ligt het bestemmingsplan ‘Entree Centrum Nuth’ en de bijbehorende stukken gedurende acht weken (vanwege het vakantiereces), met ingang van 5 juli 2012 tot en met 30 augustus 2012 voor een ieder ter inzage, gedurende openingstijden bij de balie wonen en bouwen van het gemeentehuis te Nuth, Deweverplein 1, Nuth.

Volgens artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende deze termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zij zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tevens kan, naast het instellen van beroep, een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nuth, 4 juli 2012

Burgemeester en Wethouders van Nuth, de secretaris, H.M.J. van Mierlo.

De burgemeester, H.G. Vos.