Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 13607Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Vaststelling bestemmingsplan ‘Parallelweg Zuid 73 Hulsberg’ gemeente Nuth

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Nuth bekend, dat de raad van de gemeente Nuth in haar vergadering op 26 juni 2012 het bestemmingsplan ‘Parallelweg Zuid 73 Hulsberg’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Parallelweg Zuid 73 Hulsberg’ zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van een praktijk voor fysiotherapie en psycho sociale zorg op de locatie Parallelweg Zuid 73 te Hulsberg. Het gebouw wordt gerealiseerd in 2 bouwlagen. De behandelruimten zijn op de begane grond gepland en op de verdieping verblijfruimten en kantoor.

Het onderhavige gebouw is zodanig ontworpen dat het qua vormgeving past binnen de bestaande bebouwing

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.nuth.nl. Tevens ligt het bestemmingsplan ‘Parallelweg Zuid 73 Hulsberg’ en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, met ingang van 5 juli 2012 tot en met 17 augustus 2012 voor eenieder ter inzage, gedurende openingstijden bij de balie wonen en bouwen van het gemeentehuis te Nuth, Deweverplein 1, Nuth.

Volgens artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende deze termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zij zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Tevens kan, naast het instellen van beroep, een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nuth, 4 juli 2012

Burgemeester en Wethouders van Nuth, de secretaris, H.M.J. van Mierlo.

De burgemeester, H.G. Vos.