Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 13566Overig

Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Heerenveen; Het Oranjewoud

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 29 juni 2012 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Overwegende

dat het gebied ‘Het Oranjewoud’, gemeente Heerenveen van algemeen belang is vanwege zijn historisch-ruimtelijk karakter;

dat het historisch-ruimtelijk karakter van dit gebied nog voldoende gaaf en herkenbaar is;

gehoord de raad van de gemeente Heerenveen, gedeputeerde staten van de provincie Friesland, de Raad voor Cultuur en de Rijksplanologische Commissie;

Besluiten:

dat het gebied ‘Het Oranjewoud’ in de gemeente Heerenveen, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met als kenmerk MSP /08/02 en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, wordt aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;

dat de volgende vigerende bestemmingsplan in het gebied als voldoende beschermd zijn te beschouwen:

  • Skoatterwald 2e en 3e fase, vastgesteld 25 augustus 2008

  • Skoatterwald (1e fase), vastgesteld 20 september 1999

  • Oudeschoot-Tjeerd Roslaan, vastgesteld 1 februari 1999

en dat de volgende vigerende bestemmingsplannen in het gebied als onvoldoende beschermend zijn te beschouwen:

  • Natuurgebieden, vastgesteld 24 november 1975

  • Partieel uitbreidingsplan in onderdelen Oudeschoot, vastgesteld 22 juni 1956

  • Buitengebied, vastgesteld 16 april 1980

  • Oranjewoud 1979, Van Bienemalaan e.o., vastgesteld 22 maart 1982

De gemeente wordt geadviseerd zo snel mogelijk de bestemmingsplannen die als onvoldoende beschermend zijn aangemerkt te herzien.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen en aan de raad van de gemeente Heerenveen, gedeputeerde staten van de provincie Friesland, de Raad voor Cultuur en de Rijksplanologische Commissie.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ’bezwaar’, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op

www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de gemeente Heerenveen Crackstraat 2, 8441 ES te Heerenveen, en bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG in Amersfoort. Deze stukken zijn te downloaden via de webside van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl Tenslotte zijn deze stukken ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail : info@cultureelerfgoed.nl