Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2012, 13396Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 juni 2012, nr. minbuza-2012.14100, houdende wijziging van de Sanctieregeling Syrië 2012

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 509/2012 van de Raad van 15 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (Pb EU L 156);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

ARTIKEL I

De Sanctieregeling Syrië 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste lid,’ vervangen door ‘artikel 2, eerste lid, artikel 2 bis, eerste lid, artikel 2 ter, eerste lid, artikel 3, eerste en vierde lid,’ en wordt ‘artikel 11 bis,’ vervangen door: artikel 11 bis, artikel 11 ter, eerste lid,.

2. In het tweede lid, wordt ‘artikel 2, tweede of derde lid, artikel 3, tweede lid,’ vervangen door ‘artikel 2, tweede of derde lid, artikel 2 bis, tweede lid, artikel 3, tweede of derde lid,’ en wordt ‘artikel 10,’ vervangen door: artikel 10, artikel 11 ter, tweede lid,.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘artikel 2, derde lid,’ vervangen door: artikel 2, derde lid, artikel 2 bis, tweede lid, artikel 2 ter, tweede lid, artikel 3, derde lid,.

2. In het tweede lid, wordt ‘artikel 3, tweede lid,’ vervangen door: artikel 3, tweede en vierde lid,.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken.

TOELICHTING

Algemeen

Vanwege de aanhoudende repressie en schending van mensenrechten door de Syrische regering zet de Raad van de Europese Unie zijn beleid tot het opleggen van aanvullende maatregelen tegen het regime voort. Aanvullende maatregelen zijn o.a. een verbod op, of een voorafgaande vergunningplicht voor, de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen of technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, alsmede een verbod op de uitvoer van luxegoederen naar Syrië.

In artikel 1, eerste lid, van de Sanctieregeling Syrië 2012 wordt ingevoegd de verwijzing naar artikel 2 bis, artikel 2 ter en artikel 11 ter van Verordening (EU) nr. 509/2012. Artikel 2 bis en artikel 2 ter van Verordening (EU) nr. 509 regelen het verbod op de goederen en de technologie voor binnenlandse repressie. Artikel 11 ter ziet op het uitvoerverbod van luxegoederen.

De Minister van Buitenlandse Zaken.