Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2012, 13317Overig

Logo Zuid-Holland
Publicatie voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat Provinciale Staten op 27 juni 2012, op grond van het bepaalde in artikel 9a lid 1 jo 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, hebben besloten diverse percelen in het gebied Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk voor een periode van drie jaar aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn.

De aangewezen gronden zijn gelegen in het gebied Nieuw Reijerwaard. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale overzicht en de lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 27 juni 2012 treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant van 29 juni 2012 en vervalt uiterlijk 30 juni 2015.

Dit besluit betreft nieuwvestiging van het voorkeursrecht. Voor zover percelen in het gebied Nieuw Reijerwaard eerder zijn aangewezen op grond van het besluit van de raad van de gemeente Ridderkerk op 2 juli 2009 vervalt deze eerdere aanwijzing van rechtswege.

Gevolgen

De aanwijzing van de percelen houdt in dat eigenaren van en rechthebbenden van op de percelen rustende beperkte rechten, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de provincie te koop moeten aanbieden. De eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bericht.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit van Provinciale Staten staat voor belanghebbenden bezwaar open gedurende zes weken na de dag van publicatie van dit besluit in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Provinciale Staten van Zuid-Holland ter attentie van de Statengriffie, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Ter inzage

Het besluit van Provinciale Staten met bijbehorende bijlagen, omvattende de kadastrale aanduiding van de aangewezen percelen en het kadastrale overzicht en de overige relevante gegevens, ligt ter inzage tijdens openingstijden in het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag en in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk. Eigenaren en beperkt gerechtigden van deze gronden ontvangen een afzonderlijke mededeling.