Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 juni 2012, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met het aanbrengen van enige correcties van verwijzingen naar artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg nr. DWJZ-3116338

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 11, 25, zevende lid, 26, vierde lid, 38, derde lid, 56, derde lid, en 59, derde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de artikelen 21 en 23 van het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011, het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS subsidies, artikel 2, vierde lid, van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen, artikel 77hh, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 116, 138, derde lid, en 139, derde en vierde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de artikelen 43 en 46, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

ARTIKEL I

Bijlage I van de Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel I.4.2.1. wordt ‘een cliënt zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de jeugdzorg’ vervangen door: een cliënt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

2. In onderdeel I.5.0.3. wordt ‘(zie de definitie van cliënt in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg)’ vervangen door: (zie de definitie van cliënt in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg).

3. In onderdeel I.5.2.0. wordt ‘(zie de definitie van cliënt in artikel 1van de Wet op de jeugdzorg)’ vervangen door: (zie de definitie van cliënt in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg).

4. In onderdeel I.5.3.0. wordt ‘(artikel 1, onderdeel d, zoals opgenomen in de Wet op de jeugdzorg)’ vervangen door: (artikel 1, eerste lid, als opgenomen in de Wet op de jeugdzorg).

ARTIKEL II

In artikel 6, eerste lid, van de Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma wordt ‘artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de jeugdzorg’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL III

In onderdeel l van de Lijst behorende bij onderdeel 2 van bijlage 1 bij de artikelen 46, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt ‘artikel 1, onderdeel g,’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL IV

In de artikelen 4.7, eerste lid, en 4.10, derde lid, onder b, van de Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid wordt ‘artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de jeugdzorg’ telkens vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL V

In de Bijlage, onder 7.2. ‘Geprivilegieerd’ bezoek, van de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen wordt ‘artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de Jeugdzorg’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL VI

In artikel 12, tweede, vijfde en zesde lid, van de Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen wordt ‘artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de Jeugdzorg’ telkens vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL VII

In de artikelen 26, vierde lid, en 31, vierde lid, van de Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen wordt ‘artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de jeugdzorg’ telkens vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL VIII

In de artikelen 5 en 6, eerste lid, van de Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen wordt ‘artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de jeugdzorg’ telkens vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL IX

In artikel 1, onder a, van de Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering wordt ‘artikel 1 onder f, van de Wet op de jeugdzorg’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL X

In artikel 1, onder g, sub 3°, van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 wordt ‘artikel 1, onderdeel g, van de Wet op de jeugdzorg’ vervangen door: artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

ARTIKEL XI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft uitsluitend enige technische wijzigingen verband houdend met wijzigingen in de Wet op de jeugdzorg, zoals neergelegd in de wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen (verwijsindex risicojongeren) (Stb. 2010, 89). In artikel I, onderdeel A, onder c, van deze wet is bepaald dat de letteraanduidingen van de onderdelen van artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg vervallen en dat de onderdelen in alfabetische volgorde worden geplaatst.

Het gaat in deze regeling om de reparatie van regelingen die verwijzen naar artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg uitgesplitst in letters. Door bovengenoemde wetswijziging dient in de regelingen enkel verwezen te worden naar artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

Deze regeling brengt geen wijzigingen in de administratieve lasten voor het bedrijfsleven of burgers met zich mee, omdat de wijzigingen die worden aangebracht slechts van technische aard zijn.

Artikelsgewijs

Artikelen I tot en met X

De wijzigingen in deze regelingen betreffen de in het algemene deel van de toelichting bedoelde technische wijzigingen.

Artikel XI

Aangezien het een reparatie betreft, treedt deze regeling in afwijking van het beleid rond vaste verandermomenten bij regelgeving direct in werking.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies.

Naar boven