Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2012, 12975Overig

Convenant Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport en Tristrar Europ B.V.

De ondergetekenden:

 • De Hoofdinspecteur van de divisie Consument & Veiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Drs. H.N. de Groot , hierna te noemen: de NVWA;

 • De Minister van Infrastructuur en Milieu handelend als bestuursorgaan, in deze vertegenwoordigd door de inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), mevr. mr. J. Thunnissen, hierna te noemen: de ILT;

hierna gezamenlijk te noemen: de Inspecties;

Tristar Europe B.V., gevestigd te Jules Verneweg 87, 5032 MN Tilburg, in deze vertegenwoordigd door Wout Jan Wessels Boer en handelende namens Tristar Europe B.V., hierna te noemen: Tristar;

gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’.

Overwegende dat:

 • Tristar verantwoordelijk is voor de verhandeling van uitsluitend veilige, duurzame en milieuvriendelijke consumentenproducten en daarmee verantwoordelijk is voor naleving van alle daarop van toepassing zijnde Warenwettelijke en milieueisen.

 • De NVWA het houden van toezicht op de naleving van deze Warenwettelijke eisen tot taak heeft.

 • De ILT het houden van toezicht op de naleving van de regelgeving op gebied van milieu tot taak heeft.

 • Partijen er naar streven om op basis van wederzijds vertrouwen afspraken te maken om de naleving van genoemde wet- en regelgeving te optimaliseren, de toezichtlast te verminderen en de dienstverlening door de Inspecties te vergroten.

 • Een goede naleving van wet- en regelgeving, die een bedrijf borgt door een kwaliteitssysteem en een deugdelijk functioneren daarvan, de basis geeft voor vertrouwen waarbij toezicht tot het minimum beperkt kan blijven.

 • Uit het vooronderzoek van de NVWA bestaande uit de op 3 augustus 2011 uitgevoerde systeeminspectie/audit en productcontroles blijkt dat Tristar de risico’s op het gebied van de veiligheid van de door haar verhandelde consumentenproducten goed in beeld heeft en beheerst en werkt aan verdere vermindering van deze risico’s.

 • Uit het vooronderzoek van de ILT, bestaande uit de op 1 december 2011 uitgevoerde realitycheck dat Tristar de risico’s op het gebied van milieu en duurzaamheid goed in beeld heeft en werkt aan verdere verbetering van het naleven van deze milieueisen.

 • Navraag bij overige rijksinspecties belast met het toezicht op Tristar geen aanleiding geeft het toezicht op de genoemde Warenwettelijke en milieueisen niet te verminderen.

hebben besloten een convenant af te sluiten.

Artikel 1. Doel en uitgangspunten

 • 1. Het doel van dit convenant is de afspraken vast te leggen die partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt om een effectief en efficiënt toezicht te realiseren met een minimale toezichtintensiteit.

 • 2. De partijen streven ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en rol door samenwerking naar een hoog beschermingsniveau van consument en milieu. Dit wordt bereikt door te streven naar optimale naleving van de Warenwettelijke en milieueisen door Tristar en een minimale verstoring van haar bedrijfsprocessen als gevolg van toezicht.

 • 3. De Inspecties sluiten een convenant af met bedrijven waarvan is aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen op het gebied van de productveiligheid en milieu goed naleven en die intrinsiek gemotiveerd zijn om hierbij de risico’s adequaat te beheersen.

 • 4. Een goed resultaat bij een systeeminspectie is een voorwaarde.

 • 5. Als een bedrijf hieraan voldoet maken de Inspecties door middel van een convenant afspraken over de wijze waarop zij toezicht houden en stappen daarmee af van het reguliere toezicht.

 • 6. In de nieuwe vorm van toezicht beoordelen de Inspecties de kwaliteit van de door Tristar getroffen beheersmaatregelen en borging om de milieuwetgeving en de Warenwettelijke eisen op het gebied van de productveiligheid na te leven en risico’s te minimaliseren. Deze beheersing moet zijn gestoeld op een plan-do-check-act methodiek.

 • 7. Tristar neemt hiertoe haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de naleving van genoemde milieuwetgeving en de Warenwettelijke eisen, brengt periodiek de risico’s van de door Tristar verhandelde producten in kaart en streeft aantoonbaar naar het ‘in control’ brengen van deze risico’s.

 • 8. Tristar heeft haar transportactiviteiten uitbesteed. Tristar beheerst haar transportactiviteit door te werken met transportbedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn om wet en regelgeving na te leven.

Artikel 2. Afspraken Tristar

Tristar spreekt het volgende met de Inspecties af.

Tristar:

 • 1. Stelt voor het onderhouden van de contacten met de Inspecties een contactpersoon aan.

 • 2. Heeft de inspanningsverplichting om het aantal afwijkingen c.q. overtredingen van de Warenwettelijke en milieueisen jaarlijks te reduceren en te streven naar nul procent afwijkingen c.q. overtredingen.

 • 3. Zorgt voor, beheert en onderhoudt een bedrijfsvoering systeem dat de naleving van deze eisen beheerst.

 • 4. Meldt significante wijzigingen in het bedrijfvoering systeem, in het bestuur en/of management van het bedrijf en overige voor dit convenant significante wijzigingen in de organisatie, tijdig aan de inspecties.

 • 5. Laat jaarlijks toetsbaar zien hoe eventuele afwijkingen van producten en de daaruit voortvloeiende risico’s (voor de consument) worden gecorrigeerd en beheerst (dit kan en mag per Inspectie).

 • 6. Rapporteert jaarlijks over artikel 2, lid 3 en 5 aan de ILT.

 • 7. Verstrekt met betrekking tot Nederlandse transportbedrijven vanaf 2014 zoveel mogelijk vervoersopdrachten aan ondernemingen die aantoonbaar een goed werkend compliance managementsysteem hebben ingericht. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een handhavingsconvenant met de inspectie.

 • 8. Informeert de inspectie jaarlijks over welke transportondernemingen door Tristar worden gecontracteerd voor het vervoeren van hun producten.

Artikel 3. Afspraken Inspecties

De Inspecties spreken het volgende met Tristar af. De Inspecties:

Toezicht

 • 1. Kunnen productmonsters nemen in het kader van de monitoring (verificatie) van de nakoming van dit convenant.

 • 2. Voeren niet eerder dan drie jaar na de laatste systeeminspectie (3 augustus 2011) en in overleg met Tristar, een nieuwe systeeminspectie uit, tenzij de monitoring/ verificatie resultaten of wijzigingen in het bedrijfsvoering systeem aanleiding geven eerder tot een nieuwe systeeminspectie over te gaan..

 • 3. Voeren indien en zolang de uitkomsten van systeeminspecties daartoe geen aanleiding geven, geen bedrijfsbezoeken of productcontroles uit bij Tristar, noch in het kader van markttoezicht noch in het kader van de buitengrenscontroles .

 • 4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing indien EU besluiten verplichten tot het uitvoeren van geharmoniseerde buitengrenscontroles met betrekking tot bepaalde risico’s, bedrijven of productgroepen.

 • 5. Onderzoekt of transportbedrijven voldoen aan de criteria voor een handhavingsconvenant.

  Deze criteria zijn:

  • o Een goed werkend compliance management systeem

  • o Een bovengemiddelde naleving van wet- en regelgeving.

  • o Niet negatief bekent bij andere (Rijks) toezichthouders.

 • 6. Plaatst de gegevens van bedrijven die een convenant met de inspectie hebben afgesloten op de internetsite van de inspectie.

  (www.ivw.nl/organisatie/vernieuwingtoezicht/handhavingsconvenanten).

Dienstverlening

 • 1. Stellen voor het onderhouden van de contacten met Tristar een contactpersoon (bedrijvenbeheerder) aan.

 • 2. Plannen een (systeem)inspectie tijdig en in afstemming met Tristar en verstrekken vooraf informatie over de scope ervan.

 • 3. De contactpersonen van Tristar en NVWA hebben periodiek overleg en in ieder geval 1 keer per jaar over de uitvoering van dit convenant.

 • 4. De ILT beoordeelt de rapportage (zie artikel 2, lid 6) van Tristar en reageert binnen een maand. Bij de beoordeling kan de Inspectie gebruik maken van signalen en inspectieresultaten van derden. Indien één van beide partijen dit wenst, wordt de rapportage (en de beoordeling) in gezamenlijk overleg besproken.

Artikel 4. Aanvullende afspraken

 • 1. Dit convenant geldt alleen tussen partijen onderling en heeft geen externe werking.

 • 2. Wanneer één van de partijen constateert dat de inspanningsverplichtingen door de ander redelijkerwijs niet voldoende worden nagekomen, streven partijen ernaar dit in onderling overleg te herstellen met tijdsgebonden afspraken over acties en/of maatregelen.

 • 3. Bij het vaststellen van overtredingen van de regelgeving zal dit tussen partijen worden besproken. Indien overtredingen vastgesteld worden, al dan niet door Tristar zelf, dan is handhaving en/of opsporing en uitwisseling van informatie met het Openbaar Ministerie niet uitgesloten.

 • 4. Partijen gaan vertrouwelijk om met de informatie die op grond van dit convenant tussen partijen wordt uitgewisseld, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven.

 • 5. De inspecties publiceren de bedrijfsnaam van Tristar op hun internetsites in een lijst van bedrijfsnamen met wie de Inspecties een convenant hebben afgesloten. Het convenant zelf wordt, zonder bijlagen, eveneens op de sites en in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 5. Geschilbeslechting

Ingeval van een geschil in verband met dit convenant, waaronder tevens begrepen de interpretatie en uitvoering van het convenant, streven partijen er naar om het geschil in onderling overleg in der minne te regelen. Van een geschil is sprake zodra ten minste één van de partijen dat stelt.

Artikel 6. Looptijd

Dit convenant treedt in werking op de dag van ondertekening door partijen en wordt voor onbepaalde duur aangegaan.

Artikel 7. Wijziging

 • 1. Indien zich omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen geven dit convenant te wijzigen, zullen partijen hiertoe in onderling overleg treden.

 • 2. Elke partij kan de andere partij verzoeken het convenant te wijzigen. De wijzigingen worden pas effectief na instemming van partijen.

Artikel 8. Opzegging en beëindiging

 • 1. Partijen kunnen dit convenant met onmiddellijke ingang opzeggen en beëindigen.

 • 2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden door of namens een beslissingsbevoegde persoon. Partijen zijn gehouden de reden(en) voor opzegging te motiveren.

 • 3. Indien het convenant wordt opgezegd of eindigt vervallen de afspraken van dit convenant per direct en is het reguliere toezicht wederom van toepassing.

Tilburg, 28 maart 2012

De Hoofdinspecteur divisie Consument & Veiligheid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), w.g. H.N. de Groot.

Tilburg, 28 maart 2012

De Inspecteur-Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), J. Thunnissen.

Tilburg, 28 maart 2012

Tristar Europe B.V., W.J. Wessels Boer.