Bekendmaking aan de Scheepvaart tevens verkeersbesluit Calandkanaal/Seinehaven/Hartelkanaal

Nr. 069/2012

Rotterdam

Calandkanaal/Seinehaven/Hartelkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

overwegende dat:

 • de binnenvaart steeds meer is uitgerust met spudpalen, die kunnen worden gebruikt om te meren;

 • er dientengevolge aangewezen locaties dienen te komen voor het gebruik van spudpalen, waar geen schade aan de waterbodembescherming kan ontstaan;

 • de onderwater bodem in de Rotterdamse haven infrastructurele voorzieningen bevat, die door het gebruik van spudpalen kan worden beschadigd.

gelet op:

 • artikel 3, eerste lid, onder b en c, juncto artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet;

 • artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012;

Besluit vast te stellen:

Verkeersbesluit Calandkanaal/Seinehaven/Hartelkanaal

Artikel 1

 • 1. De volgende locaties worden aangewezen voor het gebruik van spudpalen door binnenschepen;

  • Seinehaven, zuidzijde, tussen de oeverfrontnummers 5085-5090;

  • Calandkanaal, noordzijde, tussen de oeverfrontnummers 5361-5369;

  • Hartelkanaal, noordoostzijde, tussen de oeverfrontnummers 6060-6070.

 • 2. Deze locaties worden gemarkeerd door middel van de verkeerstekens E.5.12, F.2a, voorzien van een onderbord, en E.5.2 bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 2

Het Verkeersbesluit Amazonehaven/Calandkanaal/Seinehaven/Hartelkanaal, Staatscourant nr. 83/2009, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze bekendmaking treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Namens het college van burgemeester en wethouders, De Havenmeester van Rotterdam, tevens Rijkshavenmeester van Regio Rotterdam-Rijnmond.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 892.6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

N.B.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 • de Verkeerscentrale Hoek van Holland, telefoonnummer 010-252 2801 of marifoonkanaal 11;

 • het Haven Coördinatie Centrum, 010-252 1000 of marifoonkanaal 11.

Naar boven